Wüstenrot roadshow 2018 „S jarem roste chuť na změnu“

Pravidla soutěže o drobné dárky

Přejít na formulář


POŘADATEL SOUTĚŽE

 • Pořadatelem soutěže je společnost Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., IČO: 471 15 289, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1714 („Pořadatel“).
 • E-mail na Pořadatele: marketing@wuestenrot.cz

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 • Účastníkem soutěže se fyzická osoba splňující níže uvedené podmínky stává vyplněním a předáním losovacího lístku v papírové podobě hostesce Wüstenrot nebo vyplněním a odesláním losovacího lístku na tabletu za pomoci hostesky Wüstenrot.
 • Losovací lístek je možné výše popsaným způsobem vyplnit vždy na místech konání zastávek Wüstenrot Roadshow 2018 „S jarem roste chuť na změnu“, tedy:
  • Šumperk, 6. 4. 2018, Sady 1. máje / U Kašny, trvání zastávky: 8-14 h;
  • Beroun, 10. 4. 2018, Husovo náměstí, trvání zastávky: 8-14 h;
  • Karlovy Vary, 20. 4. 2018, Varšavská a Horova ulice 8/1221, trvání zastávky: 8-13 h;
  • Břeclav, 11. 5. 2018, KD Delta, 17. listopadu 1, trvání zastávky: 8-13 h;
  • Hradec Králové, 12. 5. 2018, ulice Letců, vedle OD ATRIUM, trvání zastávky: 8-12 h;
  • Plzeň - Festival polévky, 13. 5. 2018, Nádvoří Plzeňského Prazdroje, U Prazdroje 64/7, trvání zastávky: 12-17 h;
  • Liberec, 17. 5. 2018, Kostelní ulice, trvání zastávky: 8-13 h;
  • Ivančice u Brna – slavnosti chřestu a vína, 18. 5. 2018 Palackého náměstí, trvání zastávky: 12-17 h;

    („Soutěžní zastávky“).

Přičemž konkrétní časová rozmezí, ve kterých bude možné losovací lístek vyplnit, resp. budou losováni výherci soutěže, jsou vždy specifikována na místě moderátorem Soutěžní zastávky.

 • Každému účastníkovi soutěže hosteska Wüstenrot na základě vyplněného a předaného, resp. odeslaného losovacího lístku předá jeho číslo losovacího lístku ve formě kupónu.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a zaměstnanci všech s Pořadatelem spolupracujících agentur, společností, OSVČ mající obchodní vztah s Pořadatelem, a osoby blízké (ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) všem těmto výše uvedeným osobám.
 • Účastníkem soutěže může být pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let.
 • Jedna osoba může vyplnit a předat, resp. odeslat pouze jeden losovací lístek v rámci jedné Soutěžní zastávky.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky soutěže, u kterých zjistí, nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňují podmínky účasti stanovené těmito pravidly soutěže.
 • Změna termínů Soutěžních zastávek Pořadatelem je vyhrazena.

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE (LOSOVACÍ LÍSTEK)

 • Losovací lístek obsahuje:
  • povinné údaje
   • jméno a příjmení
   • e-mailová adresa
   • telefonní číslo
   • lokace (PSČ)
  • nepovinný údaj:
   • jméno a příjmení finančního poradce Wüstenrot (pokud jej účastník soutěže má)
 • Předáním, resp. odesláním vyplněného losovacího lístku účastník soutěže:
  • potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a pravidly soutěže;
  • udílí souhlas se zpracováním osobních údajů sdělených Pořadateli prostřednictvím vyplněného losovacího lístku a v rámci případné vzájemné komunikace pro marketingové účely.

PŘEDMĚT VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽE

 • Předmětem výhry jsou:
  • dárkové předměty opatřené logem Wüstenrot;
  • malé domácí elektrospotřebiče Gorenje;
 • Na každé Soutěžní zastávce budou v jejím průběhu uspořádána 2 (dvě) kola losování z čísel losovacích lístků odevzdaných v den konání dané Soutěžní zastávky, přičemž:
  • během jednoho kola losování bude náhodně vylosováno 10 (deset) výherců, kteří vyhrají dárkové předměty opatřené logem Wüstenrot;
  • během jednoho kola losování bude náhodně vylosováno 10 (deset) výherců, kteří vyhrají dárkové předměty opatřené logem Wüstenrot a 1 (jeden) výherce, který vyhraje malý domácí elektrospotřebič Gorenje.
 • Čísla losovacích lístků výherců v prvním kole losování nebudou pro druhé kolo losování znovu využita. Tedy každý lístek může vyhrát jen jednou.
 • Výherci budou na místě vyhlášeni moderátorem Soutěžní zastávky, který vyhlásí číslo jejich losovacího lístku.
 • Pořadatel neodpovídá za to, že výherce se nebude zdržovat v místě Soutěžní zastávky v okamžiku vyhlášení výherců soutěže, nebo že neuslyší moderátora vyhlašujícího čísla losovacích lístků výherců soutěže. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce na vyhlášení výherců soutěže nebude reagovat. V případě, že se výherce nepřihlásí moderátorovi ani po opakovaném vyvolání čísla jeho losovacího lístku, bude vylosován náhradní výherce. V případě, že se moderátorovi nepřihlásí ani náhradní výherce, může být losování zopakováno ještě jednou. Pokud se ani další náhradní výherce moderátorovi nepřihlásí, může moderátor na místě položit publiku libovolnou soutěžní otázku a výhru pak získá ten, kdo na otázku jako první správně odpoví.
 • Výhra může být výherci vydána, jen pokud předloží kupon s číslem jeho losovacího lístku. V opačném případě bude, pokud to bude možné, výhra opět zařazena do slosování, jinak propadá Pořadateli. Toto ustanovení neplatí pro výherce určené na základě správného zodpovězení otázky položené moderátorem Soutěžní zastávky.
 • Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na microsite https://wuestenrot.cz/chutnazmenu/formular/pravidla.
 • Pořadatel neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.
 • Pořadatel je oprávněn ze soutěže vyřadit losovací lístky, u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže. O tom, zda losovací lístek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Pořadatel.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., IČO: 471 15 289 („WSS“)
Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO: 267 47 154 („WHB“)
WIT Services s.r.o., IČO: 290 52 874 („WIT“)
(WSS, WHB a WIT dále také společně jako „Wüstenrot“)
Kontakt na správce osobních údajů V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:
před 25. květnem 2018
písemně: na adresu Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 23 Praha 4
e-mailem: kontakt@wuestenrot.cz
od 25. května 2018
písemně: na adresu Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 23 Praha 4 s poznámkou „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“
e-mailem: prostřednictvím kontaktního formuláře pověřence pro ochranu osobních údajů na webu www.wuestenrot.cz/pdp
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů najdete od 25. května 2018 na webu www.wuestenrot.cz/pdp
Účely zpracování osobních údajů a právní základy zpracování Účel, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme a právní základ jejich zpracování jsou následující:
 • marketingové účely - vyplněním a předáním, resp. odesláním losovacího lístku jste nám udělil/a souhlas s použitím Vašich osobních údajů k marketingovým účelům, tedy, aby si společnosti Wüstenrot tyto údaje vzájemně předávaly, vyhodnocovaly je, a na základě těchto činností se rozhodovaly a nabízely Vám produkty a služby společností Wüstenrot a třetích stran, a to i prostřednictvím elektronických forem komunikace.
Příjemci osobních údajů
 • Dodavatelé, kteří nám poskytují služby (poskytovatelé IT služeb a další),
 • obchodní zástupci Wüstenrot.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů Do 25. května 2018, máte právo na:
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • informace o zpracování Vašich osobních údajů,
 • to nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
 • podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Kontaktní údaje: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci).
Od 25. května 2018 máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na:
 • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená před jeho odvoláním),
 • přístup k osobním údajům,
 • opravu osobních údajů,
 • výmaz osobních údajů,
 • žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • přenositelnost osobních údajů,
 • vznesení námitky proti zpracování osobních údajů,
 • podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Kontaktní údaje: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci).
Musím Wüstenrotu své osobní údaje poskytnout? Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle těchto Pravidel soutěže je však podmínkou Vaší účasti v soutěži.
Jak dlouho budou mé osobní údaje u Wüstenrot uloženy? Vaše osobní údaje budou pro marketingové účely zpracovávány po dobu dvou let, tedy do 31. 5. 2020.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • V případě rozporu mezi ustanoveními těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
 • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel je vždy k dispozici na webové adrese: https://wuestenrot.cz/chutnazmenu/formular/pravidla.

V Praze, dne 22. 3. 2018

Přejít na formulář