Disclaimer

Právní jednání společností finanční skupiny Wüstenrot v ČR nebo každé jedné z nich (společně dále jen „společnosti“) podléhá následujícím omezením:

  1. Pokud nebylo společnostmi stanoveno nebo stranami ujednáno jinak, je právním jednáním společností výhradně jednání v písemné formě a jednání v jiné formě společnosti nezavazuje.
  2. Obchodní či reklamní sdělení společností jsou určena vždy pouze k marketingovým a propagačním účelům, a i proto nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku).
  3. Společnosti vylučují přijetí návrhu na uzavření smlouvy (nabídky) s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou, což znamená, že odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí takové nabídky. Společnosti si také vyhrazují právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoliv fázi jednání.
  4. Společnosti poskytují informace výhradně na základě podkladů jim aktuálně dostupných (ke dni poskytnutí příslušné informace) a nepřebírají odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace okolnostmi, které nemohly být zjištěny ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po jejich poskytnutí.