Bankovní a nebankovní registr

V souvislosti s plněním svých zákonem stanovených povinností, zejména povinnosti chovat se obezřetně a pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku, jsme uživatelem Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.

V rámci BRKI jsou zpracovávány informace, které si banky vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klientů bank.

V souvislosti s naší účastí na BRKI o Vás zpracováváme, do BRKI poskytujeme a z BRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje, včetně rodného čísla;
  • údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
  • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
  • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
  • údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
  • údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje společnost CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v BRKI je (a) plnění právních povinností bank a (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníků klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) plnění právních povinností bank a oprávněných zájmů věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníky klientů a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.

Veškeré informace týkající se BRKI, účasti bank na BRKI, zpracování osobních údajů klientů bank v BRKI, vzájemného informovaní uživatelů BRKI a NRKI, jakož i poučení o všech právech klientů bank v souvislosti s BRKI či vzájemným informováním uživatelů BRKI a NRKI, jsou uvedeny v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Nebankovním registrem klientských informací).