Doklady potřebné k vyřízení úvěru - hypoteční banka

Doklady potřebné k ověření totožnosti

dva z níže uvedeného výčtu

Občan ČR

 • občanský průkaz
 • cestovní pas
 • řidičský průkaz
 • rodný list

Občan EU

 • průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU
 • Identification Card nebo cestovní pas
 • potvrzení o přechodném pobytu na území ČR

Občan 3. státu

 • průkaz o povolení k trvalému pobytu
 • Identification Card nebo cestovní pas

Podklady k  prověření schopnosti nést dlouhodobé náklady spojené s poskytnutím úvěru

Příjmy

 • zaměstnanec: potvrzení o příjmu
 • podnikatel: daňové přiznání za poslední rok
 • příjmy z jiných výnosů (důchodového nebo sociálního zabezpečení, z pronájmu)
 • formulář „Čestné prohlášení o dostatečných příjmech pro poskytnutí hypotečního úvěru na refinancování úvěru“ (ke stažení ZDE)
  (lze použít při žádosti o Hypotéku Refin a Hypotéku na cokoliv, jejímž účelem je refinancování bankovních úvěrů, které žadatel minimálně 1 rok řádně a včas splácí)
 • výpisy z osobního (běžného) účtu za poslední 3 po sobě jdoucí měsíce v kompletním rozsahu – výpis dokládá příjmy žadatele a výdaje spojené s náklady na bydlení

Informace o výdajích

 • informace o současných nebo o budoucích úvěrech, půjčkách a o jiných povinných závazcích (leasing, kreditní karta, kontokorent apod.)
 • pojistné a to zejména placené v souvislosti s poskytnutými úvěry a leasingy
 • náklady na základě výkonu rozhodnutí (výživné, náhrady škody)
 • měsíční výdaje na bydlení, stravování a domácnost
 • ostatní pravidelné měsíční výdaje (např. telefon, internet)

Podklady k doložení účelu úvěru

Rekonstrukce, výstavba

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce)
 • pravomocné stavební povolení, příp. ohlášení stavebních prací, pokud je k dané činnosti vyžadováno podle stavebního zákona (pokud není k dané činnosti požadováno, pak stačí čestné prohlášení, že uvedený doklad není potřeba)
 • rozpočtové náklady
 • souhlas s prováděnými úpravami pokud není nemovitost ve vlastnictví žadatele

Koupě

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce)
 • kupní smlouva nebo budoucí kupní smlouva

Pořízení družstevního bydlení

 • nájemní smlouva člena bytového družstva, který převádí družstevní podíl nebo doklad o přidělení bytu
 • dohoda o úhradě sjednaného vyrovnání za převod družstevního podílu nebo smlouva o budoucím převodu družstevního podílu, ve které je uvedena výše sjednaného vyrovnání a způsob úhrady
 • dohoda o převodu družstevního podílu nebo smlouva o budoucím převodu družstevního podílu

Majetkové vypořádání (SJM, spoluvlastnictví, dědictví)

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce)
 • pravomocné soudní rozhodnutí, dohoda týkající se majetkoprávního vypořádání s úředně ověřenými podpisy

Splacení úvěru nebo zápůjčky použité na bydlení

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce)
 • písemná smlouva o poskytnutém úvěru, zápůjčce s doložením daňových dokladů, faktur k prokázání účelovosti v souvislosti s bytovou potřebou

Podklady při zajištění úvěru zástavou nemovitosti

 • výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíce)
 • znalecký posudek - odhad hodnoty zastavované nemovitosti (pokud je k dispozici)
 • kopie pojistné smlouvy nebo návrh pojistné smlouvy na zastavovanou nemovitost

Podklady při zajištění úvěru životním pojištěním

 • kopie pojistné smlouvy nebo návrh pojistné smlouvy

 

Podklady jsou předkládány stavební spořitelně ve formě originálu nebo kopie ověřené finančním poradcem, příp. ověřené úředně.
Wüstenrot-stavební spořitelna a.s. si vyhrazuje právo vyžádat si další doklady potřebné k posouzení úvěrového obchodu.
S dotazem na potřebné dokumenty k vašemu konkrétnímu případu se obraťte na zákaznickou linku 257 092 111.