Etický kodex společnosti Wüstenrot

o nás

Předmluva

Etický kodex skupiny W&W stanoví minimální standardy chování všech příslušníků společností skupiny Wüstenrot & Württembergische (pracovníků centrály i obchodní sítě, vedoucích pracovníků, členů orgánů) vůči sobě i vůči klientům, konkurentům, obchodním partnerům, úřadům a našim akcionářům. Nejde přitom pouze o praktickou realizaci platných zákonů a nařízení, ale rovněž o eticky bezchybné chování při každodenní pracovní činnosti. Níže najdete stručnou verzi Etického kodexu platnou k červnu 2019. Na konci textu najdete odkaz na plnou verzi dokumentu.

Standardy chování

1. Stop diskriminaci / vývoj podle výkonu a potenciálu

Skupina W&W nestrpí na pracovišti diskriminaci ani obtěžování, ať už kvůli věku, postižení, původu, pohlaví, politickému smýšlení či odborářské činnosti, rase, náboženství, sexuální orientaci či světovému názoru. Skupina W&W posuzuje všechny pracovníky a manažery podle jejich výkonu
a potenciálu. Jakékoli problémy na pracovišti se řeší s vážností, důvěrně a neprodleně.

2. Možné střety zájmů

Každý příslušník společnosti skupiny W&W dbá na to, aby jeho soukromé zájmy včetně zájmů jeho nejbližších rodinných příslušníků nekolidovaly se zájmy společnosti. Osobní zájmy či vztahy příslušníků společnosti k obchodním partnerům, např. k významným dodavatelům či poradenským společnostem, nesmějí ovlivňovat obchodní činnost, stejně jako je to vyloučeno u politických vztahů či jiných ekonomických zájmů příslušníků společnosti vůči obchodním partnerům.

Činíme vhodná opatření, s jejichž pomocí identifikujeme aktuální či z minulosti pramenící střety zájmů, předcházíme jim anebo je – jsou-li nevyhnutelné – obratem a přiměřeně řešíme. Děje se tak v rámci stávajících a osvědčených, v neposlední řadě rovněž zákonem, resp. dohledem daných implementovaných postupů a principů.

3. Stop úplatkům

Skupina W&W nestrpí žádnou formu korupce či přímého anebo nepřímého uplácení.
a) Pozornosti prokazované zástupcům veřejných institucí

Nositelé funkcí, zástupci veřejných institucí, úředníci, zaměstnanci veřejné služby a politici musejí neustále zachovávat svou suverenitu. Nesmějí proto přímo ani nepřímo přijímat dary, pozornosti či pozvání na akce, které by mohly vyvolat pochybnosti o této skutečnosti.
Dary a jiná zvýhodnění tohoto kruhu osob jsou proto přípustné pouze výjimečně, pokud jsou projevem úcty vůči veřejné funkci či politické roli a pokud nehrozí nebezpečí, že se tím zpochybní suverenita příjemce.
b) Přijímání darů / jiných zvýhodnění

V kontaktu s klienty, dodavateli či jinými obchodními partnery platí, že žádný příslušník společnosti skupiny W&W nesmí v obchodním styku pro sebe ani pro třetí osoby požadovat či si nechat přislíbit osobní výhody, dary či jiné pozornosti jako protislužbu za zvýhodnění při objednávce zboží či výkonu služeb. Také přijetí podobného typu zvýhodnění je principiálně nepřípustné a rovněž představuje trestní jednání.
c) Poskytování darů a dalšího zvýhodnění / pozvání na soukromé akce

Stejně tak nesmějí být obráceně v souvislosti s činností pro skupinu W&W, resp. pro jednotlivé společnosti koncernu zaměstnancům či pověřencům jiné společnosti (klientům, dodavatelům či jiným obchodním partnerům) nabízeny, slibovány či poskytovány osobní výhody jako protislužba za zvýhodnění.

4. Důvěrnost / ochrana dat

Data našich obchodních partnerů jsou principiálně využívána a zpracovávána jen tehdy, pokud klient udělil příslušný souhlas. Osobní údaje jsou příslušníky společnosti skupiny W&W zpracovávány, resp. využívány pouze v rámci jejich pracovních úkolů.

5. Reporting

Reporting společností skupiny W&W probíhá podle nejlepšího vědomí a svědomí, úplně a včasně. To platí zejména pro účetnictví a závěrky a také pro další zprávy o vývoji skupiny W&W. Za tímto účelem nastavují odpovědné osoby efektivní procesy a kontroly.

6. Komunikace s úřady / třetími osobami

Komunikace s úřady a třetími osobami probíhá výlučně prostřednictvím příslušného místa skupiny W&W po dohodě s příslušným odborným oddělením. Kdo vystupuje na veřejnosti a mohl by být přitom vnímán jako zástupce skupiny W&W či jedné ze společností, aniž by k tomu měl příslušné oprávnění, musí ozřejmit, že jedná jako soukromá osoba.

7. Pravidla pro zákulisní informace

Informace, které jsou vhodné k tomu, aby značně ovlivnily burzovní či tržní cenu finančních nástrojů (akcií, dluhopisů apod.), nesmějí být předávány, využívány (nákup / prodej) ani jinak dále postupovány (doporučení).

8. Praní špinavých peněz / hospodářská kriminalita

Skupina W&W činí všechna potřebná opatření ve snaze zabránit zneužití společností koncernu k praní špinavých peněz či k jiným ilegálním účelům. Příslušníci společnosti skupiny W&W si proto před obchodní transakcí vždy obstarávají dostatek informací o obchodním prostředí smluvního partnera, o smluvním partnerovi samotném a o účelu zamýšleného obchodu (princip „know your customer“). Obchodní vztahy se v rámci povinností řádné péče monitorují s ohledem na riziko (princip „customer due diligence“).

9. Konkurence / zákaz kartelu

Ve snaze dosáhnout našich obchodních cílů jednáme výlučně za pomoci férových a zákonných prostředků. Nepodílíme se na nepřípustných dohodách mezi společnostmi, na rozhodnutích asociací společností ani na vzájemně sladěných postupech, jejichž účelem či efektem je zabránění, omezení či zfalšování hospodářské soutěže.

10. Přijímání peněz od klientů, obchody s klienty

Příslušníci společnosti smějí v rámci své pracovní činnosti přijmout cennosti či peníze od klienta jen tehdy, pokud to vnitřní směrnice vysloveně dovolují. Rovněž nakládání s penězi a cennostmi a jejich předávání mohou probíhat výlučně v souladu s předepsaným postupem.
Při uzavírání smluv klienty dbáme na to, aby nebyly uvedeny falešné údaje a aby nebyly vylepšeny finanční poměry našich klientů. Potvrzujeme pouze to, o čem jsme se skutečně přesvědčili. Za klienty ani s vidinou zisku určité výhody žádné dokumenty nepodepisujeme, a to ani na základě plné moci.

11. Dary / sponzoring

Dary a sponzorské příspěvky smějí být poskytovány pouze v rámci daného právního řádu a ve shodě s příslušnými platnými vnitřními ustanoveními. O darech a příspěvcích pro politické strany musí rozhodnout představenstvo či vedení dané společnosti. Toto rozhodnutí je třeba zdokumentovat.

12. Zařízení společnosti / hodnoty společnosti, životní prostředí, udržitelnost

Šetrné používání přírodních zdrojů je pro nás velice důležité. Proto při volbě dodavatelů, reklamních materiálů a jiných externích služeb zohledňujeme kromě ekonomických aspektů také ekologická a sociální kritéria.

13. Realizace

Vedoucí pracovníci i členové orgánů skupiny W&W plní funkci vzoru. Zároveň nesou zodpovědnost za to, aby příslušníci jim svěřeného úseku dodržovali stanovené požadavky a aby byli citliví vůči možným konfliktním situacím.
Všechny doručené podněty týkajících se možného porušení pravidel tohoto etického kodexu či jiných společnosti škodících způsobů jednání jsou řešeny důvěrně a s náležitou péčí.

14. Důsledky porušení

Pakliže chybné chování příslušníků společnosti skupiny W&W zároveň představuje porušení jejich pracovních povinností dle uzavřené smlouvy, mohou být důsledkem disciplinární opatření až po výpověď.
Dále mohou jednotlivým příslušníkům společnosti hrozit také trestněprávní sankce, pokud porušení kodexu zároveň naplňuje skutkovou podstatu trestného činu.

Dokumenty ke stažení

  • Etický kodex 06 2019 (plné znění)
    .PDF 412 kB
    Stáhnout