Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., se sídlem Na Hřebenech II, č.1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 47115289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714 a společnost Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II, č.1718/8, 140 00 Praha 4, IČO: 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055 (dále také jen společně „Wüstenrot“) informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých Wüstenrot jako správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) v souvislosti s poskytováním svých finančních služeb nakládá s osobními údaji svých klientů či dalších osob dotčených poskytovanou finanční službou (např. ručitelé), popř. zájemců o poskytnutí finanční služby (dále také jen společně „subjekt údajů“). Veškeré postupy se řídí platnými právními předpisy ČR a prováděcími interními předpisy Wüstenrot, které mají za cíl zajistit ještě větší bezpečnost v rámci zpracování osobních údajů.

1. Účel zpracování

Wüstenrot jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:

a) realizace smluvního vztahu se subjektem údajů při poskytování finančních služeb (dále jen „smlouva“), tzn. zejména vyhodnocování žádosti o uzavření smlouvy, jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy),

b) plnění zákonných povinností správce jako banky a povinností vyplývajících z dalších zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, zákon č. 99/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření či zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), včetně poskytnutí údajů příslušným orgánům daňové správy dle regulace FATCA/CRS nebo sdílení informací o bonitě a důvěryhodnosti (platební morálce) klientů s ostatními bankami v Bankovním registru klientských informací (dále jen „BRKI“) na základě § 38a odst. 1 zákona o bankách,

c) vnitřní potřeby správce týkající se zejména sledování spokojenosti klientů, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoj nových produktů, snižování rizik, včetně sdílení informací o bonitě a důvěryhodnosti (platební morálce) klientů s nebankovními věřitelským subjekty, které jsou uživateli Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“), pokud se subjektu údajů poskytuje úvěr,

d) obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení obchodů a služeb, včetně šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2. Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle ZOOÚ a dalších obecně závazných právních předpisů; to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy.

3. Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů

Zpracování se týká osobních údajů, které správce od subjektu údajů získá na základě žádosti o poskytnutí finanční služby, v rámci jednání o uzavření smlouvy, při samotném uzavření smlouvy anebo na základě informací a dokumentů poskytnutých subjektem údajů v souvislosti se smlouvou, popř. žádostí o její uzavření - jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, státní občanství, pohlaví, příp. IČO, DIČ), kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní účet), dále údaje týkající se osobních poměrů subjektu údajů souvisejících s nutností posouzení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky (např. vzdělání, povolání/zaměstnání, stav, příjmy, výdaje).  Zpracovávají se tedy v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty, v jakém vznikají za trvání toho kterého závazku a/nebo v jakém je správce oprávněn či povinen tyto sám zjišťovat na základě právních předpisů či souhlasu subjektu údajů.

K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh, doba, výše úvěru či splátek apod.), identifikační a kontaktní údaje poradce, včetně údajů nutných ke splnění zákonné předsmluvní a smluvní informační povinnosti. K osobním údajům mohou být přiřazovány také adresní a identifikační údaje jiných osob, které se účastní bankovního obchodu, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci, osoby ručitele, spoludlužníka, přistupitele či dědice apod.

Vedle osobních údajů poskytnutých přímo subjektem údajů jsou osobní údaje získávány z veřejně přístupných evidencí, rejstříků a seznamů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.), z dalších zdrojů, pokud tak stanoví zvláštní předpis (např. vzájemné informování bank v rámci BRKI) nebo se souhlasem subjektu údajů z NRKI.

4. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků ZOOÚ.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatřeních. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

Zpracování provádějí zejména zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při splnění podmínek ZOOÚ pověřuje zpracováním osobních údajů i zpracovatele, a to zejména: Wüstenrot hypoteční banku a.s., IČO: 26747154 / Wüstenrot - stavební spořitelnu a.s., IČO: 47115289 (podle toho kdo z nich je správcem), Allianz pojišťovnu, a.s., IČO 47115971, či další zprostředkovatele finančních produktů správce, jejichž seznam je k dispozici na internetových stránkách www.wuestenrot.cz.

Pokud jde o příjemce osobních údajů - vedle uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud). Správce na základě zákonného oprávnění rovněž sdílí osobní údaje s ostatními bankami v BRKI a s příslušnými orgány daňové správy. Na základě souhlasu subjektu údajů může správce rovněž sdílet osobní údaje s nebankovními věřitelským subjekty, které jsou uživateli NRKI, a jinými správci specifikovanými níže. Způsob, podmínky a rozsah zpracovávání osobních údajů za účelem sdílení informací v BRKI a s NRKI, včetně specifikace jednotlivých uživatelů těchto registrů, jsou definovány v aktuálně platném Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační memorandum“) vydávaným provozovatelem BRKI, které je k dispozici na jeho internetových stránkách www.cbcb.cz. Zpracovávání osobních údajů ve formě sdílení informací v BRKI a s NRKI správce provádí pouze v případě, že subjektu údajů poskytuje úvěr, a ve formě sdílení údajů s příslušnými orgány daňové správy jen u vkladových produktů.

5. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má veškerá práva přiznaná ZOOÚ a dalšími právními předpisy. Především má právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 ZOOÚ. Správce je povinen mu bez zbytečného odkladu sdělit informace o účelu zpracování, zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců, a dále informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů. Pokud se subjekt údajů domnívá, že správce nebo zpracovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, má podle § 21 ZOOÚ právo jej požádat o vysvětlení a/nebo vyzvat jej k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Se svými podněty se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Poskytnutí osobních údajů a souhlas se zpracováním

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí či nesouhlas s jejich zpracováním může znamenat překážku k uzavření smlouvy. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů je také možné kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce, a to v celém rozsahu nebo jen částečně; takové odvolání však může znamenat, že správce nebude moci poskytnout dle smlouvy dohodnutá plnění. V obou případech to závisí na skutečnosti, zda se jedná o zpracování nezbytné k plnění smlouvy.

Zpracováním nezbytným k plnění smlouvy je zpracování pro účely popsané pod písm. a), b) a c) bodu 1, tj. bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro tyto účely nelze smlouvu se správcem uzavřít. Zpracování osobních údajů pro účely popsané pod písm. a) a b) bodu 1 je za podmínek ZOOÚ možné i bez souhlasu subjektu údajů. Až do vyjádření písemného nesouhlasu subjektu údajů je zároveň správce oprávněn na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti používat e-mailovou adresu a telefonní číslo za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již subjektu údajů poskytl, a podle § 5 odst. 5 ZOOÚ je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb a za podmínek stanovených v § 5 odst. 6  ZOOÚ je oprávněn je předat jinému správci.

S ohledem na shora uvedené subjekt údajů uděluje Wüstenrot výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely popsané pod písm. a), b) a c) bodu 1 podpisem příslušného formuláře, jehož je takový souhlas a informace o zpracování osobních údajů součástí. Vždy je tento souhlas udělován na dobu, v rozsahu a za podmínek popsaných v bodech  1 - 6.

Subjekt údajů zároveň má možnost vyjádřit svůj souhlas / nesouhlas: 

  • se zpracováním svých osobních údajů ze strany Wüstenrot za účelem specifikovaným pod písm. d) bodu 1 (obchodní a marketingové účely) na dobu, v rozsahu a za podmínek popsaných v bodech 1 – 6, a
  • s předáním svých osobních údajů jiným správcům, a to pro zapracování za stejným účelem, a případně rovněž pro účel převzetí identifikace ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jiným správcem se rozumí zejména Wüstenrot hypoteční banka a.s., IČO: 26747154 / Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., IČO: 47115289 a Allianz pojišťovna, a.s., IČO 47115971 vždy na základě smluvního zajištění zabezpečení osobních údajů. Takový jiný správce může osobní údaje za těmito účely zpracovávat až do odvolání nebo zániku daného souhlasu.

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci webových kontaktních formulářů Wüstenrot

Použije-li subjekt údajů (jako zájemce o poskytnutí finanční služby) některý z následujících webových kontaktních formulářů Wüstenrot, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.wuestenrot.cz:

  • „Zavoláme Vám“
  • "Kalkulace překlenovacího úvěru Půjčka ProBydlení"
  • „Kalkulačka – hypoteční úvěr“
  • "Kalkulačka stavební spoření - produkt ProSpoření"
  • „Kalkulačka – refinancovani ProRefin“

pak zaškrtnutím pole „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ a zakliknutím pole „Odeslat formulář“ / „Odeslat nezávaznou poptávku“ (i) uděluje Wüstenrot jako správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů vyplněných v tomto kontaktním formuláři, a to za účelem kontaktování jeho osoby správcem nebo jím pověřenou osobou, zodpovězení případných dotazů vznesených subjektem údajů a nabídnutí finančních služeb Wüstenrot, (ii) potvrzuje pravdivost vyplněných osobních údajů, včetně oprávnění souhlas ohledně nich udělit. Záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech Wüstenrot bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Souhlas se uděluje na dobu 3 měsíců. V ostatním platí podmínky popsané výše v bodech 1 – 6.