Sazebníky úhrad

Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.

Archiv dokumentů

I. Stavební spoření

  Položka Výše Poznámka
1. Uzavření smlouvy 1% z cílové částky
(max. 30 000 Kč)
 
2. Vedení účtu 250 Kč ročně Výše této úhrady je neměnná po minimální dobu spoření stanovenou zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory.
- u produktu START pro nezletilé zdarma
3. Roční výpis z účtu   Výše této úhrady je neměnná po minimální dobu spoření stanovenou zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory.
- poštou 30 Kč
- elektronicky 20 Kč
4. Změna tarifní varianty    
- první změna zdarma
- druhá a každá další změna 100 Kč
5. Změna cílové částky    
- zvýšení cílové částky 1% z rozdílu cílových částek (max. 30 000 Kč)
- snížení cílové částky 0,5% z rozdílu cílových částek (min. 100 Kč)
- snížení cílové částky v souvislosti s podáním žádosti o překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření 100 Kč
- rozdělení cílové částky 100 Kč
6. Změna údajů o klientovi zdarma  
7. Změna majitele smlouvy 100 Kč  
8. Změna výše částky inkasované prostřednictvím SIPO    
- první změna zdarma
- druhá a každá další změna 100 Kč
9. Vinkulace pohledávky na účtu ve prospěch třetí osoby, zřízení zástavního práva k vkladu ve prospěch třetí osoby 300 Kč  
10. Ukončení smlouvy klientem před uplynutím:
- šestileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1.1.2004 včetně

0,9% z cílové částky
 
11. Výpis z účtu zasílaný poštou při ukončení smlouvy 30 Kč  

II. Úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr

  Položka Výše Poznámka
1 Příslib úvěru    
- poskytnutí 500 Kč
- prodloužení 500 Kč
2. Zpracování a poskytnutí    
- úvěru ze stavebního spoření zdarma
- překlenovacího úvěru  1% z cílové částky
(fyz. osoby: min. 900 Kč, max. 15000 Kč, práv. osoby: min. 900 Kč, max. 30000 Kč)
3. Čerpání úvěru zdarma  
4. Vedení účtu    
- úvěru ze stavebního spoření 250 Kč ročně
- překlenovacího úvěru 250 Kč ročně
5. Roční výpis z účtu    
- úvěru ze stavebního spoření zasílaný poštou 30 Kč
- úvěru ze stavebního spoření zasílaný elektronicky 20 Kč
- překlenovacího úvěru zasílaný poštou zdarma
- překlenovacího úvěru zasílaný elektronicky zdarma
6. Posouzení nemovitosti   V případě souběžně podané žádosti o úvěr u WHB i úvěr u WSS a při zajištění zástavním právem ke stejné nemovitosti  zajišťuje ocenění ta z bank, která má v tomto obchodním případu větší úvěrovou angažovanost. Za posouzení nemovitosti je účtována úhrada jen jednou.   Úhrada se účtuje i při přecenění hodnoty zastavené nemovitosti při neplnění podmínek nebo nesplácení úvěru dle úvěrové smlouvy.
- bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb., nebytový prostor, vymezený podle zákona 72/1994 Sb. 3 500 Kč
- rodinný dům s pozemkem (max. 3 samostatné byty, nejvýše 2 NP, 1 PP a podkroví) 4 800 Kč
- stavební pozemek (samostatný) do 3000 m2 2 500 Kč
- stavba pro individuální rekreaci s pozemkem 4800 Kč
- bytový dům v programu REVIT 5000 Kč
- ostatní nemovitosti a služby Při posouzení nemovitosti z dodaných kompletních podkladů je účtováno 50% výše uvedených úhrad
individuálně
7. Upozornění na řádné splácení úvěru zdarma  
8. Automatická upomínka při prodlení se splácením částky  úroků z překlenovacího úvěru, a/nebo částek povinného spoření, nebo při prodlení se splácením úvěru ze stavebního spoření do 90 dnů 200 Kč za každé vyhotovení  
9. Individuálně zpracovaná upomínka při prodlení se splácením částky  úroků z překlenovacího úvěru,  a/nebo částek povinného spoření, nebo při prodlení se splácením úvěru ze stavebního spoření nad 90 dnů 500 Kč fyzické osoby 1.000 Kč právnické osoby  
10. Výzva ke splnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy (s výjimkou skutečností uvedených v bodu 9)    
- první a druhá výzva zdarma
- každá další výzva 200 Kč za každé vyhotovení
11. Změna úvěrové smlouvy provedená na žádost klienta (např. změna dlužníka, spoludlužníka, přistoupení třetí osoby k úvěrové smlouvě, převzetí dluhu třetí osobou, změna zajištění, změna ručitele, zpracování splátkového kalendáře, poskytnutí odkladu splátek úroků z překlenovacího úvěru, případně povinného spoření, prodloužení splatnosti úvěru) 500 Kč  
12. Předčasné splacení překlenovacího úvěru - maximálně 3% z vyplacené výše úvěru při předčasném splacení úvěru po uplynutí 5 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru
- maximálně 5% z vyplacené výše úvěru při předčasném splacení úvěru do 5 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru
 
13 Odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany Wüstenrot – stavební spořitelny z důvodu nesplácení úvěru 0,5 % z cílové částky  

III. Speciální a vyžádané služby

  Položka Výše
1. Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok  
- originál zdarma
- duplikát nebo potvrzení pro individuální účely vyžádané klientem 200 Kč
2. Mimořádný výpis z účtu spoření nebo úvěrového účtu vystavený na žádost klienta zasílaný poštou  100 Kč
3. Duplikát Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření zdarma
4. Vystavení duplikátu některého z dokladů úvěrové dokumentace na žádost klienta (úvěrová smlouva, dodatek ke smlouvě, záruční listina, smlouva o zřízení zástavního práva, návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí apod.) 100 Kč za každý jednotlivý dokument
5. Potvrzení o průběhu stavebního spoření nebo úvěru k individuálnímu účelu vystavené na žádost klienta 50 Kč
6. Náklady na poštovné a spoje (např. výplata peněžních prostředků šekovou poukázkou) dle skutečných nákladů
7. Pořízení výpisu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem na základě žádosti klienta  100 Kč
8. Klientský časopis zdarma
9. Informace o smlouvě  
- prostřednictvím telefonní služby PříTel zdarma
- dostupné na www.wuestenrot.cz zdarma

Uvedené úhrady jsou splatné  ke dni provedení příslušné operace, nejpozději při zrušení účtu; pokud není uvedeno jinak, ke stejnému dni jsou zúčtovány nebo se účtují na vrub účtu. V  případě úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření je účet zatížen touto částkou, jakmile zůstatek na účtu dosáhne minimálně její výše.

V případě úhrady za vedení účtu je účet zatížen ke dni otevření účtu, a dále vždy k 1. 1. následujícího kalendářního roku a úhrada je účtována za každý započatý kalendářní rok.

Po provedení úkonu jsou výše uvedené úhrady nevratné.

Sazebník úhrad - platný od 1.7.2008

Stavební spoření

 

 Položka  Výše Poznámka  
Uzavření smlouvy  1 % z cílové částky (max. 30.000,-Kč)   
Úhrada za vedení účtu*   250,- Kč / rok  Výše této úhrady je neměnná po minimální dobu spoření stanovenou zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory.    
Úhrada za vedení u produktu START pro nezletilé*   zdarma Výše této úhrady je neměnná po minimální dobu spoření stanovenou zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory.    
Roční výpis z účtu*  - poštou  30,-Kč  
Roční výpis z účtu* - elektronicky  20,-Kč    
Změna tarifní varianty První změna bezplatně  
100,- Kč za 2. a každou další změnu
 
Změna/zvýšení cílové částky  1 % z rozdílu cílových částek (max. 30.000,-Kč)     
Změna/snížení cílové částky  0,5 % z rozdílu cílových částek min. 100,- Kč     
Změna/snížení cílové částky v souvislosti s podáním žádosti o překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření  100,- Kč     
Změna údajů o klientovi  zdarma   
Změna majitele smlouvy  100,- Kč     
Rozdělení cílové částky  100,- Kč    
Ukončení smlouvy klientem před uplynutím:
-pětileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených do 31.12.2003 včetně
-šestileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1.1.2004 
0,5 % z cílové částky   
Odeslání úspor - náklady na zaslání úspor, příp. dodatečné státní podpory  Náklady na poštovné ve skutečné výši     
Vinkulace pohledávky na účtu ve prospěch třetí osoby, zřízení zástavního práva k vkladu ve prospěch třetí osoby  300,- Kč   
Výpis z účtu zasílaný poštou při ukončení smlouvy*  30,- Kč   

Úvěr ze stavebního spoření a překlenovací úvěr

 

 Položka  Výše  Poznámka
Příslib úvěru – poskytnutí   500,- Kč  
Příslib úvěru - prodloužení   500,- Kč    
Zpracování a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření  zdarma    
Zpracování a poskytnutí překlenovacího úvěru  1 % z cílové částky, fyz. osoby-min. 900,- Kč, max 15.000,-Kč, práv. osoby-min. 900,-Kč, max.30.000,-Kč      
Vedení účtu úvěru ze stavebního spoření  250,-Kč ročně    
Vedení účtu překlenovacího úvěru    250,-Kč ročně  
Roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření zasílaný poštou  30,-Kč    
Roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření zasílaný elektronicky  20,-Kč   
 Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru, poštou i elektronicky zdarma    
Posouzení nemovitosti     
- bytová jednotka dle zákona 72/1994 Sb., nebytový prostor, vymezený podle zákona 72/1994 Sb.   3 500 Kč V případě souběžně podané žádosti o úvěr u WHB i úvěr u WSS a při zajištění zástavním právem ke stejné nemovitosti  zajišťuje ocenění ta z bank, která má v tomto obchodním případu větší úvěrovou angažovanost. Za posouzení nemovitosti je účtována úhrada jen jednou. 
Úhrada se účtuje i při přecenění hodnoty zastavené nemovitosti při neplnění podmínek dle úvěrové smlouvy.  
- rodinný dům s pozemkem (max. 3 samostatné byty, nejvýše 2 NP, 1 PP a podkroví)   4 800 Kč  
- stavební pozemek (samostatný) do 3000 m2    2 500 Kč   
- stavba pro individuální rekreaci s pozemkem   2 500 Kč   
- bytový dům v programu REVIT  5 000 Kč
Při posouzení nemovitosti z dodaných kompletních podkladů je účtováno 50% výše uvedených úhrad 
 
- ostatní nemovitosti a služby   
Individuálně 
 
Upozornění na řádné splácení úvěru zdarma   
Individuálně zpracovaná upomínka při dlouhodobém nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření   500,-Kč fyzické osoby, 1.000,-Kč právnické osoby     
Výzva ke splnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy  první výzva zdarma, druhá a každá další 200,-Kč     
Změna úvěrové smlouvy provedená na žádost klienta (např. změna dlužníka, spoludlužníka, přistoupení třetí osoby k úvěrové smlouvě, převzetí dluhu třetí osobou, změna zajištění, změna ručitele, zpracování splátkového kalendáře)  500,-Kč    
Předčasné splacení překlenovacího úvěru   individuální výpočet v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na mezibankovním trhu a na předpokládané době do přidělení cílové částky (max. 10 % z vyplacené výše překlenovacího úvěru)     
Odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany Wüstenrot-stavební spořitelny z důvodu nesplácení úvěru   0,5 % z cílové částky    

Speciální a vyžádané služby

 

Položka  Výše Poznámka 
Expresní zpracování žádosti o úvěr ze stavebního spoření  zdarma     
Expresní zpracování žádosti o překlenovací úvěr  1 % z překlenovacího úvěru požadovaného ke smlouvě (min. 500,-Kč, max. 3.000,-Kč)      
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - originál  zdarma    
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - duplikát  200,-Kč    
Mimořádný výpis z účtu spoření nebo úvěrového účtu vystavený na žádost klienta zasílaný poštou  100,-Kč   
Duplikát Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření  zdarma   
Vystavení duplikátu některého z dokladů úvěrové dokumentace na žádost klienta (úvěrová smlouva, dodatek ke smlouvě, záruční listina, smlouva o zřízení zástavního práva, návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, apod.)  100,-Kč za každý jednotlivý dokument    
Potvrzení o průběhu stavebního spoření nebo úvěru k individuálnímu účelu vystavené na žádost klienta  50,-Kč    
Služby provedené na žádost klienta (např. výpis z katastru nemovitostí)  ve skutečné výši     
Informace o smlouvě prostřednictvím telefonní služby PříTel  zdarma   
 Klientský časopis zdarma   

Uvedené úhrady jsou zúčtovány nebo se účtují na vrub účtu ke dni provedení příslušné operace, nejpozději při zrušení účtu;  v případě úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření je účet zatížen touto částkou, jakmile zůstatek na účtu dosáhne minimálně její výše.
V případě úhrady za vedení účtu je účet zatížen ke dni otevření účtu, a dále vždy k 1. 1. následujícího kalendářního roku a úhrada je účtována za každý započatý kalendářní rok.
Po provedení úkonu jsou výše uvedené úhrady nevratné.

Sazebník úhrad - platný od 1.5.2007

Úhrada za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky (max. 30.000,-Kč)  
Úhrada za vedení účtu* 250,- Kč / rok 
Úhrada za vedení u produktu START pro nezletilé* zdarma  
Roční výpis z účtu* - poštou  30,-Kč  
Roční výpis z účtu* - elektronicky  20,-Kč 
Změna tarifní varianty První změna bezplatně  
100,- Kč za 2. a každou další změnu
Změna/zvýšení cílové částky  1 % z rozdílu cílových částek (max. 30.000,-Kč)  
Změna/zvýšení cílové částky  0,5 % z rozdílu cílových částek min. 100,- Kč  
Změna/snížení cílové částky v souvislosti s podáním žádosti o překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření 100,- Kč  
Změna údajů o klientovi  zdarma  
Změna majitele smlouvy   100,- Kč 
Rozdělení cílové částky  100,- Kč 
Ukončení smlouvy klientem před uplynutím: 
-pětileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených do 31.12.2003 včetně
-šestileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1.1.2004
0,5 % z cílové částky  
Odeslání úspor - náklady na zaslání úspor, příp. dodatečné státní podpory   Náklady na poštovné ve skutečné výši  
Vinkulace pohledávky na účtu ve prospěch třetí osoby, zřízení zástavního práva k vkladu ve prospěch třetí osoby  300,- Kč  
Výpis z účtu zasílaný poštou při ukončení smlouvy*  30,- Kč  
Příslib úvěru – poskytnutí  500,- Kč  
Příslib úvěru - prodloužení  500,- Kč  
Zpracování a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření  zdarma  
Zpracování a poskytnutí překlenovacího úvěru  1 % z cílové částky, fyz. osoby-min. 900,- Kč, max 15.000,-Kč, práv. osoby-min. 900,-Kč, max.30.000,-Kč   
Vedení účtu úvěru ze stavebního spoření   250,-Kč ročně  
Vedení účtu překlenovacího úvěru   250,-Kč ročně  
Roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření zasílaný poštou  30,-Kč  
Roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření zasílaný elektronicky   20,-Kč 
Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru, poštou i elektronicky   zdarma  
Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě předložených podkladů  0,3 % z poskytovaného úvěru (tj. rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou; max. 5.000.-Kč za posouzení jedné nemovitosti)  
Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě místního šetření 0,6 % z poskytovaného úvěru nebo dle skutečných nákladů (max. 5.000,-Kč za posouzení jedné nemovitosti)  
Cenové a technické posouzení nemovitosti před podáním žádosti o úvěr dle typu nemovitosti (viz tiskopis stavební spořitelny Wüstenrot Žádost o ocenění nemovitosti před podáním žádosti o úvěr)   
Upozornění na řádné splácení úvěru  zdarma  
Automatická upomínka při nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření 200,-Kč za každé vyhotovení   
Individuálně zpracovaná upomínka při dlouhodobém nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření 500,-Kč fyzické osoby, 1.000,-Kč právnické osoby   
Výzva ke splnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy první výzva zdarma, druhá a každá další 200,-Kč   
Změna úvěrové smlouvy provedená na žádost klienta (např. změna dlužníka, spoludlužníka, přistoupení třetí osoby k úvěrové smlouvě, převzetí dluhu třetí osobou, změna zajištění, změna ručitele, zpracování splátkového kalendáře) 400,-Kč   
Předčasné splacení překlenovacího úvěru individuální výpočet v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na mezibankovním trhu a na předpokládané době do přidělení cílové částky (max. 10 % z vyplacené výše překlenovacího úvěru)   
Odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany Wüstenrot-stavební spořitelny z důvodu nesplácení úvěru 0,5 % z cílové částky   
Expresní zpracování žádosti o úvěr ze stavebního spoření    zdarma 
Expresní zpracování žádosti o překlenovací úvěr     1 % z překlenovacího úvěru požadovaného ke smlouvě (min. 500,-Kč, max. 3.000,-Kč) 
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - originál zdarma  
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - duplikát    50,-Kč 
Mimořádný výpis z účtu spoření nebo úvěrového účtu vystavený na žádost klienta zasílaný poštou 50,-Kč   
Duplikát Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření    zdarma 
Vystavení duplikátu některého z dokladů úvěrové dokumentace na žádost klienta (úvěrová smlouva, dodatek ke smlouvě, záruční listina, smlouva o zřízení zástavního práva, návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, apod.)  100,-Kč za každý jednotlivý dokument   
Potvrzení o průběhu stavebního spoření nebo úvěru k individuálnímu účelu vystavené na žádost klienta  50,-Kč   
Služby provedené na žádost klienta (např. výpis z katastru nemovitostí) ve skutečné výši  
Informace o smlouvě prostřednictvím telefonní služby PříTel zdarma   
Klientský časopis   zdarma  

Sazebník úhrad - platný od 1.1.2007

Úhrada za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky (max. 30.000,-Kč)  
Úhrada za vedení účtu* 250,- Kč / rok 
Úhrada za vedení u produktu START pro nezletilé* zdarma
Roční výpis z účtu* 30,-Kč
Změna tarifní varianty První změna bezplatně
100,- Kč za 2. a každou další změnu
Změna/zvýšení cílové částky  1 % z rozdílu cílových částek (max. 30.000,-Kč)  
Změna/zvýšení cílové částky  0,5 % z rozdílu cílových částek min. 100,- Kč  
Změna/snížení cílové částky v souvislosti s podáním žádosti o překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření 100,- Kč  
Změna údajů o klientovi  zdarma  
Změna majitele smlouvy   100,- Kč 
Rozdělení cílové částky  100,- Kč 
Ukončení smlouvy klientem před uplynutím:
-pětileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených do 31.12.2003 včetně
-šestileté lhůty od uzavření smlouvy u smluv uzavřených od 1.1.2004
0,5 % z cílové částky  
Odeslání úspor - náklady na zaslání úspor, příp. dodatečné státní podpory   Náklady na poštovné ve skutečné výši  
Vinkulace pohledávky na účtu ve prospěch třetí osoby, zřízení zástavního práva k vkladu ve prospěch třetí osoby  300,- Kč  
Výpis z účtu zasílaný poštou při ukončení smlouvy*  30,- Kč  
Příslib úvěru – poskytnutí  500,- Kč  
Příslib úvěru - prodloužení  500,- Kč  
Zpracování a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření  zdarma  
Zpracování a poskytnutí překlenovacího úvěru  1 % z cílové částky, fyz. osoby-min. 900,- Kč, max 15.000,-Kč, práv. osoby-min. 900,-Kč, max.30.000,-Kč
Vedení účtu úvěru ze stavebního spoření   250,-Kč ročně  
Vedení účtu překlenovacího úvěru   250,-Kč ročně  
Roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření zasílaný poštou  30,-Kč  
Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru, poštou i elektronicky   zdarma  
Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě předložených podkladů  0,3 % z poskytovaného úvěru (tj. rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou; max. 5.000.-Kč za posouzení jedné nemovitosti)  
Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě místního šetření 0,6 % z poskytovaného úvěru nebo dle skutečných nákladů (max. 5.000,-Kč za posouzení jedné nemovitosti)  
Cenové a technické posouzení nemovitosti před podáním žádosti o úvěr dle typu nemovitosti (viz tiskopis stavební spořitelny Wüstenrot Žádost o ocenění nemovitosti před podáním žádosti o úvěr)   
Upozornění na řádné splácení úvěru  zdarma  
Automatická upomínka při nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření 200,-Kč za každé vyhotovení   
Individuálně zpracovaná upomínka při dlouhodobém nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření 500,-Kč fyzické osoby, 1.000,-Kč právnické osoby   
Výzva ke splnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy první výzva zdarma, druhá a každá další 200,-Kč   
Změna úvěrové smlouvy provedená na žádost klienta (např. změna dlužníka, spoludlužníka, přistoupení třetí osoby k úvěrové smlouvě, převzetí dluhu třetí osobou, změna zajištění, změna ručitele, zpracování splátkového kalendáře) 400,-Kč   
Předčasné splacení překlenovacího úvěru individuální výpočet v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na mezibankovním trhu a na předpokládané době do přidělení cílové částky (max. 10 % z vyplacené výše překlenovacího úvěru)   
Odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany Wüstenrot-stavební spořitelny z důvodu nesplácení úvěru 0,5 % z cílové částky   
Expresní zpracování žádosti o úvěr ze stavebního spoření    zdarma 
Expresní zpracování žádosti o překlenovací úvěr     1 % z překlenovacího úvěru požadovaného ke smlouvě (min. 500,-Kč, max. 3.000,-Kč) 
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - originál zdarma  
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - duplikát    50,-Kč 
Mimořádný výpis z účtu spoření nebo úvěrového účtu vystavený na žádost klienta zasílaný poštou 50,-Kč   
Duplikát Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření    zdarma 
Vystavení duplikátu některého z dokladů úvěrové dokumentace na žádost klienta (úvěrová smlouva, dodatek ke smlouvě, záruční listina, smlouva o zřízení zástavního práva, návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, apod.)  100,-Kč za každý jednotlivý dokument   
Potvrzení o průběhu stavebního spoření nebo úvěru k individuálnímu účelu vystavené na žádost klienta  50,-Kč   
Služby provedené na žádost klienta (např. výpis z katastru nemovitostí) ve skutečné výši  
Informace o smlouvě prostřednictvím telefonní služby PříTel zdarma   
Klientský časopis   zdarma  

Sazebník úhrad - platný od 1.3.2006

Úhrada za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky (max. 30.000,-Kč)  
Úhrada za vedení účtu* 250,- Kč / rok 
Úhrada za vedení u produktu START pro nezletilé* zdarma  
Roční výpis z účtu* 30,-Kč  
Změna tarifní varianty První změna bezplatně  
100,- Kč za 2. a každou další změnu
Změna/zvýšení cílové částky  1 % z rozdílu cílových částek (max. 30.000,-Kč)  
Změna/zvýšení cílové částky  0,5 % z rozdílu cílových částek min. 100,- Kč  
Změna/snížení cílové částky v souvislosti s podáním žádosti o překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření 100,- Kč  
Změna údajů o klientovi  zdarma  
Změna majitele smlouvy  (dědictví, změna úvěrového dlužníka) 100,- Kč 
Rozdělení cílové částky  100,- Kč 
Ukončení smlouvy klientem před uplynutím minimální doby spoření stanovené zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory 0,5 % z cílové částky  
Odeslání úspor - náklady na zaslání úspor, příp. dodatečné státní podpory   Náklady na poštovné ve skutečné výši  
Vinkulace pohledávky na účtu ve prospěch třetí osoby, zřízení zástavního práva k vkladu ve prospěch třetí osoby  300,- Kč  
Výpis z účtu zasílaný poštou při ukončení smlouvy*  30,- Kč  
Příslib úvěru – poskytnutí  500,- Kč  
Příslib úvěru - prodloužení  500,- Kč  
Zpracování a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření  zdarma  
Zpracování a poskytnutí překlenovacího úvěru  1 % z cílové částky, fyz. osoby-min. 900,- Kč, max 15.000,-Kč, práv. osoby-min. 900,-Kč, max.30.000,-Kč
Vedení účtu úvěru ze stavebního spoření   250,-Kč ročně  
Vedení účtu překlenovacího úvěru   250,-Kč ročně  
Roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření zasílaný poštou  30,-Kč  
Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru, poštou i elektronicky   zdarma  
Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě předložených podkladů  0,3 % z poskytovaného úvěru
Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě místního šetření 0,6 % z poskytovaného úvěru nebo dle skutečných nákladů (max. 5.000,-Kč za posouzení jedné nemovitosti)  
Cenové a technické posouzení nemovitosti před podáním žádosti o úvěr dle typu nemovitosti
Upozornění na řádné splácení úvěru  zdarma  
Automatická upomínka při nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření 200,-Kč za každé vyhotovení   
Individuálně zpracovaná upomínka při dlouhodobém nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření 500,-Kč fyzické osoby, 1.000,-Kč právnické osoby   
Výzva ke splnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy první výzva zdarma, druhá a každá další 200,-Kč   
Změna úvěrové smlouvy provedená na žádost klienta 400,-Kč   
Předčasné splacení překlenovacího úvěru individuální výpočet v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na mezibankovním trhu a na předpokládané době do přidělení cílové částky (max. 10 % z vyplacené výše překlenovacího úvěru)   
Odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany Wüstenrot-stavební spořitelny z důvodu nesplácení úvěru 0,5 % z cílové částky   
Expresní zpracování žádosti o úvěr ze stavebního spoření    zdarma 
Expresní zpracování žádosti o překlenovací úvěr     1 % z překlenovacího úvěru požadovaného ke smlouvě (min. 500,-Kč, max. 3.000,-Kč) 
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - originál zdarma  
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - duplikát    50,-Kč 
Mimořádný výpis z účtu spoření nebo úvěrového účtu vystavený na žádost klienta zasílaný poštou 50,-Kč   
Duplikát Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření    zdarma 
Vystavení duplikátu některého z dokladů úvěrové dokumentace na žádost klienta 100,-Kč za každý jednotlivý dokument   
Potvrzení o průběhu stavebního spoření nebo úvěru k individuálnímu účelu vystavené na žádost klienta  50,-Kč   
Služby provedené na žádost klienta ve skutečné výši  
Informace o smlouvě prostřednictvím telefonní služby PříTel zdarma   
Klientský časopis   zdarma  

Tento sazebník úhrad a odměn za služby poskytované stavební spořitelnou Wüstenrot je platný a účinný od 1.3.2006.
Uvedené úhrady jsou zúčtovány nebo se účtují na vrub účtu ke dni provedení příslušné operace, nejpozději při zrušení účtu;
v případě úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření je účet zatížen touto částkou, jakmile zůstatek na účtu dosáhne
minimálně její výše.
V případě úhrady za vedení účtu je účet zatížen ke dni otevření účtu, a dále vždy 1.1. následujícího kalendářního roku a úhrada
je účtována za každý započatý kalendářní rok. 
* Výše této úhrady je neměnná po minimální dobu spoření stanovenou zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory.

Sazebník úhrad - platný od 1.8.2005

Úhrada za uzavření smlouvy 1 % z cílové částky (max. 30.000,-Kč)  
Úhrada za vedení účtu* 250,- Kč / rok 
Úhrada za vedení u produktu START pro nezletilé* zdarma  
Roční výpis z účtu* 30,-Kč  
Změna tarifní varianty První změna bezplatně  
100,- Kč za 2. a každou další změnu
Změna/zvýšení cílové částky  1 % z rozdílu cílových částek
Změna/zvýšení cílové částky  0,5 % z rozdílu cílových částek min. 100,- Kč  
Změna/snížení cílové částky v souvislosti s podáním žádosti o překlenovací úvěr/úvěr ze stavebního spoření 100,- Kč  
Změna údajů o klientovi  Bezplatně 
Změna majitele smlouvy  (dědictví, změna úvěrového dlužníka) 100,- Kč 
Rozdělení cílové částky  100,- Kč 
Ukončení smlouvy klientem před uplynutím minimální doby spoření stanovené zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory 0,5 % z cílové částky  
Odeslání úspor - náklady na zaslání úspor, příp. dodatečné státní podpory   Náklady na poštovné ve skutečné výši  
Vinkulace pohledávky na účtu ve prospěch třetí osoby, zřízení zástavního práva k vkladu ve prospěch třetí osoby  300,- Kč  
Výpis z účtu zasílaný poštou při ukončení smlouvy*  30,- Kč  
Příslib úvěru – poskytnutí  500,- Kč  
Příslib úvěru - prodloužení  500,- Kč  
Zpracování a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření  Bezplatně  
Zpracování a poskytnutí překlenovacího úvěru  1 % z cílové částky (min. 900,- Kč, max 15.000,-Kč)
Vedení účtu úvěru ze stavebního spoření   250,-Kč ročně  
Vedení účtu překlenovacího úvěru   250,-Kč ročně  
Roční výpis z účtu úvěru ze stavebního spoření zasílaný poštou  30,-Kč  
Roční výpis z účtu překlenovacího úvěru, poštou i elektronicky   Bezplatně    
Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě předložených podkladů  0,3 % z poskytovaného úvěru
Cenové a technické posouzení zastavované nemovitosti po podání žádosti o úvěr na základě místního šetření 0,6 % z poskytovaného úvěru nebo dle skutečných nákladů (max. 6.000,-Kč za posouzení jedné nemovitosti  
Cenové a technické posouzení nemovitosti před podáním žádosti o úvěr dle typu nemovitosti
Upozornění na řádné splácení úvěru  Bezplatně      
Automatická upomínka při nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření 200,-Kč za každé vyhotovení   
Individuálně zpracovaná upomínka při dlouhodobém nesplácení úroků z překlenovacího úvěru, případně částek povinného spoření nebo úvěru ze stavebního spoření 500,-Kč fyzické osoby, 1.000,-Kč právnické osoby   
Výzva ke splnění podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy první výzva bezplatně, druhá a každá další 200,-Kč
Změna úvěrové smlouvy provedená na žádost klienta 400,-Kč   
Předčasné splacení překlenovacího úvěru individuální výpočet v závislosti na aktuálních úrokových sazbách na mezibankovním trhu a na předpokládané době do přidělení cílové částky (max. 10 % z vyplacené výše překlenovacího úvěru)   
Odstoupení od úvěrové smlouvy ze strany Wüstenrot-stavební spořitelny z důvodu nesplácení úvěru 0,5 % z cílové částky   
Expresní zpracování žádosti o úvěr ze stavebního spoření    Bezplatně      
Expresní zpracování žádosti o překlenovací úvěr     1 % z překlenovacího úvěru požadovaného ke smlouvě (min. 500,-Kč, max. 3.000,-Kč) 
Zpracování exekuce na účet spoření   100,-Kč
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - originál Bezplatně      
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru za uplynulý kalendářní rok - duplikát    50,-Kč 
Mimořádný výpis z účtu spoření nebo úvěrového účtu vystavený na žádost klienta zasílaný poštou 50,-Kč   
Duplikát Potvrzení o uzavření smlouvy o stavebním spoření    Bezplatně      
Vystavení duplikátu některého z dokladů úvěrové dokumentace na žádost klienta 100,-Kč za každý jednotlivý dokument   
Potvrzení o průběhu stavebního spoření nebo úvěru k individuálnímu účelu vystavené na žádost klienta  50,-Kč   
Služby provedené na žádost klienta ve skutečné výši  
Informace o smlouvě prostřednictvím telefonní služby PříTel Bezplatně        
Klientský časopis   Bezplatně      

Tento sazebník úhrad a odměn za služby poskytované stavební spořitelnou Wüstenrot je platný a účinný od 1.8.2005.
* Výše této úhrady je neměnná po minimální dobu spoření stanovenou zákonem o stavebním spoření pro přiznání státní podpory.