Informační memoranda o zpracování osobních údajů

V závislosti na tom, v jakém jste se společnostmi Wüstenrot vztahu, vyberte prosím, pro Vás relevantní detailní informace o zpracování Vašich osobních údajů:

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku podle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Máte právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu) nebo f) GDPR (zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě, že vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány bez dalšího.

Způsoby, kterými můžete Vaše právo vznést námitku vůči nám uplatnit, najdete v příslušném informačním memorandu výše.

Samozřejmě máte i další práva, ale podle platných právních předpisů jsme povinni Vás o Vašem právu vznést námitku informovat odděleně od ostatních informací. Detailní informace o Vašich dalších právech najdete v informačních memorandech výše.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Abychom mohli vyhovět Vaší žádosti o výkon práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které provádíme, potřebujeme si být jisti, s kým jednáme (ověřit Vaši totožnost). Proto Vás prosíme, abyste tyto žádosti neadresovali našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů. Využijte, prosím, některou z možností popsaných v příslušném informačním memorandu výše.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů Wüstenrot nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.

 

Přihlášení společností Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot hypoteční banka a.s. k Rámcovému výkladu některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru

Česká bankovní asociace v souladu se svým statusem a pracovními postupy dne 4. března 2019 zveřejnila Rámcový výklad některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru. Cílem dokumentu je upřesnit výklad některých ustanovení GDPR zejména s ohledem na sektorovou regulaci finančního trhu a další specifika činnosti bank.

ČBA zároveň zdůraznila, že postupy doporučené ve výše uvedeném dokumentu nepředstavují závazný výklad příslušných ustanovení, je na každé bance zvážit, jak bude GDPR v individuálních případech interpretovat. Rovněž tak se nejedná o Kodex chování ve smyslu doporučení článků 40 a 41 GDPR. S interpretací obsaženou v přiloženém dokumentu jsou nicméně srozuměni všichni členové České bankovní asociace, kteří se k tomuto dokumentu přihlásí.

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. a Wüstenrot hypoteční banka a.s. prohlašují, že se s interpretací obsaženou v Rámcovém výkladu některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru ztotožňují.

Text Rámcového výkladu některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru je dostupný zde.