Informace o zpracování osobních údajů

Podrobný obsah

Pro koho je tato informace určena

V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti připravila finanční skupina Wüstenrot informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé kategorie subjektů údajů zvlášť.
Tato informace je určena pro (potenciální) klienty finanční skupiny Wüstenrot včetně klientů bývalých.
Přiměřeně jsou údaje obsažené v této informaci použitelné i ve vztahu ke zpracování osobních údajů dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s námi poskytovanými produkty a službami, kterými jsou zejména: 

 • spolužadatelé a přistupitelé, anebo ručitelé a další třetí osoby poskytující zajištění v případě úvěrových produktů;
 • zástupci a koneční vlastníci právnických osob;
 • opatrovníci právně nezpůsobilých osob;
 • dědicové našich zemřelých klientů;
 • účastníci prováděných platebních transakcí;
 • osoby vkládající hotovost na centrále;
 • zmocněnci či zákonní zástupci našich nezletilých klientů.

Pokud patříte do jiné kategorie subjektů údajů, prosím navštivte naše webové stránky, kde najdete další Informace o zpracování osobních údajů.

Potenciálním klientem je pro potřeby tohoto dokumentu myšlena osoba, která s některou ze společností Wüstenrot jedná o uzavření smlouvy a v souvislosti s tím Wüstenrot zpracovává její osobní údaje.

Co kde najdete

I. FINANČNÍ SKUPINA WÜSTENROT V ČESKÉ REPUBLICE

 • Které společnosti tvoří finanční skupinu Wüstenrot v České republice?
 • Která ze společností Wüstenrot je správcem mých osobních údajů?
 • Měl/a jsem uzavřenou pojistku s Wüstenrot pojišťovnou. Jak to, že tu Wüstenrot pojišťovny nevidím?
 • Nedávno jsem ale přece na obchodním místě Wüstenrot uzavřel/a nové pojištění, tak jak to tedy je?
 • Kam mohu směřovat své podněty či dotazy související se zpracováním mých osobních údajů?

II. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ WÜSTENROT ZPRACOVÁVÁ?

III. PROČ WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

 • Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnosti Wüstenrot používají?
 • Musím Wüstenrotu své osobní údaje poskytnout?

IV. ZA JAKÝMI ÚČELY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

V. JAKÝMI ZPŮSOBY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

VI. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U WÜSTENROT UPLATNIT?

VII. JAK DLOUHO WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

VIII. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE WÜSTENROT PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

IX. JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

X. SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

XI. DOKUMENTY KA STAŽENÍ

I. FINANČNÍ SKUPINA WÜSTENROT V ČESKÉ REPUBLICE

Které společnosti tvoří finanční skupinu Wüstenrot v České republice?

Finanční skupina Wüstenrot je tvořena:

a) společností Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 471 15 289, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714 („WSS“), a

b) společností Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 267 47 154, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055 („WHB“),

(WHB a WSS dále společně také jen jako „Wüstenrot“).

Která společnost je správcem mých osobních údajů?

Produkt Správce osobních údajů
 • Stavební spoření
 • Úvěr ze stavebního spoření
 • Překlenovací úvěr

 

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

 • Hypotéka
 • Spořicí účet
 • Termínovaný vklad
 • Běžný účet

 

Wüstenrot hypoteční banka a.s.

Některé souhlasy se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, které Wüstenrot používá, jsou formulovány v tom smyslu, že souhlas je udělen WSS, WHB a společnosti WIT Services s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČO: 290 52 874, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163124, jako správcům Vašich osobních údajů.

Stavební spoření, spořicí účet, terminovaný vklad a běžný účet jsou v tomto dokumentu souhrnně označovány jako „vkladové produkty“. Úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr a hypotéka jsou v tomto dokumentu souhrnně označovány jako „úvěrové produkty“.

Měl/a jsem uzavřenou pojistku s Wüstenrot pojišťovnou. Jak to, že tu Wüstenrot pojišťovny nevidím?

V rámci své strategie se Wüstenrot rozhodnul v České republice dále soustředit na poskytování bankovních služeb a jediným akcionářem společnosti Wüstenrot pojišťovna a.s. a Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. (společně dále jen „Wüstenrot pojišťovny“) se tak dne 4. ledna 2016 stala společnost Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen „Allianz“). Wüstenrot pojišťovny dne 30. června 2016 zanikly a jejich nástupnickou společností se stala Allianz, která se stala správcem osobních údajů tam, kde jím dříve byla některá z Wüstenrot pojišťoven.
V případě, že tedy budete mít dotazy či podněty ohledně zpracování osobních údajů ve vztahu ke smlouvám s bývalými Wüstenrot pojišťovnami, prosím, obracejte se přímo na Allianz.

Nedávno jsem ale přece na obchodním místě Wüstenrot uzavřel/a nové pojištění, tak jak to tedy je?

Mezi Wüstenrot a Allianz bylo navázáno úzké strategické partnerství a WSS se stala tzv. pojišťovacím agentem Allianz. V souvislosti s pojistnými smlouvami s Allianz uzavíranými prostřednictvím WSS je WSS v postavení zpracovatele osobních údajů. V případě, že tedy budete mít dotazy či podněty ohledně zpracování osobních údajů ve vztahu k těmto pojistným smlouvám, prosím, obracejte se přímo na Allianz.

Kam mohu směřovat své podněty či dotazy související se zpracováním mých osobních údajů?

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. (podle toho, která ze společností je správcem Vašich osobních údajů)
Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 23 Praha 4
E-mailem  kontakt@wuestenrot.cz

II. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ WÜSTENROT ZPRACOVÁVÁ?

Základní údaje

Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, datum a místo narození, typ a číslo průkazu totožnosti, státní občanství, pohlaví, příp. IČO a DIČ pokud jste fyzická osoba – podnikatel, autentizační údaje pro elektronický přístup k našim službám.
Banky jsou povinny zpracovávat rodná čísla klientů na základě právních předpisů upravujících jejich činnost (AML zákon, zákon o bankách, zákon o stavebním spoření).
Pokud nám udělíte souhlas s pořízením kopie Vašeho průkazu totožnosti, budeme dále povinni tuto kopii na základě AML zákona archivovat.

Kontaktní údaje - adresy trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy, čísla bankovních účtů.

Identifikační a kontaktní údaje jiných osob, které se účastní bankovního obchodu, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci, osoby ručitele, spoludlužníka, přistupitele či dědice apod.

Údaje, které jsme povinni zpracovávat za účelem splnění naší právní povinnosti

Jde zejména o informaci o daňovém rezidentství, informaci o tom, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou, informaci o konečném vlastníkovi právnické osoby (zásada „Know your client“), informace o zdrojích a původu Vašich příjmů.

Údaje potřebné k posouzení Vaší důvěryhodnosti, úvěruschopnosti a platební morálky

Sociodemografické údaje - jde zejména o údaje o věku, vzdělání, povolání/zaměstnání, rodinném stavu, počtu osob v domácnosti, rodinných poměrech.

Údaje o majetkových poměrech – jde zejména o údaje o příjmech a výdajích, údaje o případných exekucích, insolvencích, závazcích vůči jiným věřitelům a jejich plnění, údaje o vlastnictví (ne)movitých věcí, údaje o podílech v korporacích, údaje o pojištění majetkových nebo životních rizik, údaje z BRKI/NRKI (více informací k BRKI/NRKI níže).

Údaje týkající se nemovitosti, která má být předmětem financování či zajištění úvěru včetně odhadu ceny nemovitosti.

Údaje týkající se smluvního vztahu

Údaje týkající se smluvního vztahu, zejména druh produktu, doba splatnosti, výše úvěru či cílové částky, úroková sazba, výše splátek nebo vkladu, údaje o transakčních účtech apod., identifikační a kontaktní údaje zprostředkovatele finančního produktu, včetně údajů nutných ke splnění zákonné předsmluvní a smluvní informační povinnosti, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví WHB / klientského servisního portálu WSS a WHB.

Údaje vzniklé v průběhu využívání našich produktů a služeb

Během trvání smluvního vztahu můžeme v souvislosti s poskytovanými službami a produkty zpracovávat další Vaše osobní údaje, jde zejména o:

 • údaje vztahující se k platebním transakcím souvisejícím s Vaším účtem u Wüstenrot (číslo účtu protistrany, částka, datum splatnosti, informace o příjemci atd.),
 • údaje o využívání našich produktů nebo produktů spolupracujících třetích stran (které naše produkty využíváte, o které produkty jste projevil/a zájem, kdy jste je sjednal/a, jak tyto produkty využíváte, kdy jste je zrušil/a)
 • vazby s jinými subjekty včetně podnikatelských vazeb,
 • geolokační údaje týkající se místa, ze kterého přistupujete do internetového bankovnictví WHB a/nebo klientského servisního portálu WSS a WHB (za účelem prevence podvodných jednání),
 • informace o tom, z jakého zařízení přistupujete do internetového bankovnictví WHB / klientského servisního portálu WSS a WHB včetně informace o IP adrese a o použitém prohlížeči, přičemž dochází k ukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení,
 • informace z naší vzájemné komunikace bez ohledu na použitý komunikační kanál včetně informací souvisejících s řešením případných stížností,
 • záznamy o Vašich preferencích a specifických požadavcích, pokud jste nám je sdělil/a.

Další údaje

Za účelem zajištění bezpečnosti našeho provozu pořizujeme kamerové záznamy z prostor naší centrály.

V případě, že je vedena exekuce proti Vašemu vkladu u Wüstenrot, budeme zpracovávat údaje týkající se této exekuce. Obdobně budeme zpracovávat i údaje týkající se případného insolvenčního řízení vedeného proti Vaší osobě.

Pokud se rozhodnete zúčastnit klientského průzkumu anebo uživatelského testování Wüstenrot, budeme dále zpracovávat výsledky daného průzkumu či testování (na úrovni skupiny) včetně Vašich jednotlivých názorů vyjádřených v průběhu tohoto průzkumu či testování.

Pokud jste nám udělil/a marketingový souhlas, můžeme k lepšímu zacílení našich marketingových kampaní využívat rovněž údaje, které o sobě zveřejňujete na internetu, v médiích či na sociálních sítích.

III. PROČ WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnosti Wüstenrot používají?

Společnosti Wüstenrot mohou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které společnosti Wüstenrot provozují, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů
 • na základě Vašeho souhlasu

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že Wüstenrot nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které Wüstenrot osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: obsluha klienta, plnění smlouvy, řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností Wüstenrotu jako banky, marketing a vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.

Musím Wüstenrotu své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu smlouvu uzavřeli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy s Wüstenrotem.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s uzavřením smlouvy, tak bychom Vás chtěli upozornit, že jeho udělení není předpokladem pro uzavření smlouvy. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Jak se Wüstenrot k mým osobním údajům dostává?

Wüstenrot zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila Wüstenrot;
 • vznikají tím, že využíváte naše služby;
 • získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je Wüstenrot při splnění určitých podmínek (např. BRKI/NRKI - více informací k BRKI/NRKI viz níže);
 • jsou veřejně dostupné z různých rejstříků, evidencí a seznamů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).

IV. ZA JAKÝMI ÚČELY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Účel zpracování: Identifikace klienta

Bližší popis:

Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu, tak stejně jako Vy potřebujete vědět, kdo jsme my, a kde nás v případě potřeby můžete zastihnout, tak i my potřebujeme toto vědět o Vás. Vzhledem k tomu, že společnosti Wüstenrot jsou bankami, legislativa jim povinnost Vás identifikovat dokonce nařizuje, a to za účelem předcházení praní špinavých peněz, pro účely systému pojištění pohledávek z vkladů a v případě stavebního spoření pro účely administrace státní podpory.

Právní základ:

 • Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • AML zákon
  • Zákon o bankách
  • Zákon o stavebním spoření

Účel zpracování: Prověřování, zjišťování a oznamování údajů pro potřeby automatické výměny informací v daňové oblasti

Bližší popis:

V rámci mezinárodní spolupráce při správě daní jsou regulacemi FATCA a CRS stanoveny bankám povinnosti, které směřují k předcházení a odkrývání daňových úniků, přičemž FATCA je zaměřena na daňové poplatníky USA a CRS na daňové rezidenty většiny vyspělých států světa a jejich bankovní účty v zahraničí. Na základě této legislativy jsme povinni mj. zjišťovat daňové rezidenství našich klientů a hlásit prostřednictvím české daňové správy do příslušných států informace o bankovních účtech, které pro takové osoby vedeme.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • FATCA
 • CRS
 • Zákon o mezinárodní spolupráci

Účel zpracování: Předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, výkon restriktivních opatření (mezinárodních sankcí) a hlášení některých skutečností Finančnímu analytickému úřadu

Bližší popis:

Předtím, než s Vámi uzavřeme smlouvu a během jejího trvání, jsme povinni analyzovat některé Vaše údaje včetně údajů o transakcích, abychom předcházeli praní špinavých peněz a financování terorismu. Také jsme povinni Vaše osobní údaje prověřovat (porovnávat Vaše údaje včetně údajů o transakcích se seznamy osob, na které se vztahuje embargo), abychom tak dostáli našim povinnostem při výkonu restriktivních opatření. Rovněž jsme povinni zjišťovat mj. skutečného majitele právnických osob, či zda jste či nejste politicky exponovanou osobou. Některé údaje o Vás můžeme být povinni sdělit Finančnímu analytickému úřadu v případě, že budeme mít podezření na nelegální jednání (praní špinavých peněz, financování terorismu, majetek podléhající mezinárodním sankcím).

Právní základ:

Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • AML zákon
 • Zákon o provádění mezinárodních sankcí

Účel zpracování: Kontrola a prevence podvodného jednání

Bližší popis:

Důvěřuj, ale prověřuj, tato stará zásada platí i ve světě financí. Jak už jsme uvedli výše, banky jsou při výkonu své činnosti povinny postupovat obezřetně, aby nedošlo k ohrožení jejich bezpečnosti a stability. Bohužel čas od času se najde někdo, kdo chce podvést nás nebo naše klienty, a to nemůžeme dopustit.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti

 • Zákon o bankách
 • AML zákon
 • Obezřetnostní vyhláška

Účel zpracování: Posouzení úvěruschopnosti

Bližší popis:

Banky jsou při výkonu své činnosti povinny postupovat obezřetně, aby nedošlo k ohrožení jejich bezpečnosti a stability. Půjčování peněz každému bez ověření úvěruschopnosti by stabilitu banky jistě ohrozit mohlo. Na druhou stranu je posouzení úvěruschopnosti zákony nastaveno i jako ochrana žadatele o úvěr – zjednodušeně řečeno, aby nepřecenil své síly a nepůjčil si více, než zvládne splácet. V souvislosti s úvěrovými produkty společností Wüstenrot za pomoci Vašich osobních údajů v případě, že nám k tomu dáte souhlas, posoudíme související úvěrové riziko včetně využití informací v Bankovním registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a Nebankovním registru klientských informací (dále jen „NRKI“). Více informací o těchto registrech najdete níže.

Právní základ:

 • Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákon o bankách
  • Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Sdílení údajů mezi BRKI/NRKI

Účel zpracování: Modelace produktů včetně předání tzv. předsmluvních informací

Bližší popis:

Abyste předtím, než s námi smlouvu uzavřete, věděli, do čeho jdete, připravujeme pro Vás za pomoci Vámi předaných osobních údajů modelaci podmínek produktu. Naší povinností podle zákona o spotřebitelském úvěru je předat Vám tzv. předsmluvní informace.

Právní základ:

 • Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • Plnění právní povinnosti, konkrétně:
  • Zákon o spotřebitelském úvěru
  • Občanský zákoník
  • Zákon o platebním styku

Účel zpracování: Příprava smlouvy na Vaši žádost

Bližší popis:

Řádná identifikace smluvních stran je nezbytnou náležitostí jakékoli smlouvy. Další rozsah osobních údajů, které budou ve smlouvě uvedeny, pak záleží na tom, jaký produkt s námi sjednáváte. U vkladových produktů bude tento rozsah typicky užší než u úvěrových produktů, kde musíme posoudit Vaši úvěruschopnost a případně i zajištění.

Právní základ:

 • Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

Účel zpracování: Poskytování služeb dle sjednané smlouvy

Bližší popis:

Pokud jste se stal/a naším klientem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je potřebný pro to, abychom Vám mohli poskytovat sjednané služby, zejména jde o vedení účtů, provádění platebních transakcí, administrace státní podpory, správa úvěrových produktů, hotovostních vkladů a další.

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a

Účel zpracování: Účetní a daňová agenda

Bližší popis:

I banky musí vést účetnictví a platit daně. Vaše osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákon o bankách
 • Zákon o účetnictví
 • Zákon o daních z příjmů

Účel zpracování: Obsluha klientů vč. změn smluv a řešení stížností

Bližší popis:

Pokud máte během trvání našeho smluvního vztahu jakýkoli dotaz či připomínku, můžete se na nás obrátit osobně, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení a/nebo radu. Rovněž pokud se během trvání našeho smluvního vztahu domluvíme na změně některých parametrů a bude třeba změnit smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za tímto účelem.

Právní základ:

 • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a

Účel zpracování: Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání pohledávek; řízení před finančním arbitrem

Bližší popis:

V případě, že budeme nuceni vymáhat naše pohledávky, které za Vámi máme, soudní cestou, nebo pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu, Finančnímu arbitrovi nebo regulátorovi, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.
 Pokud proti některé ze společností Wüstenrot zahájíte řízení před finančním arbitrem, budeme povinni finančnímu arbitrovi předložit jím požadované doklady, vyhovět žádosti arbitra o poskytnutí vysvětlení a žádosti o předložení dokumentace vztahující se k předmětu sporu a umožnit arbitrovi nahlédnout do našich spisů a elektronických záznamů, které se týkají vedeného sporu.

Právní základ:

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů
 • Plnění právní povinnosti (v případě řízení před finančním arbitrem), konkrétně:
  • Zákon o finančním arbitrovi

Účel zpracování: Vývoj a zlepšování našich produktů a služeb, výzkum trhu

Bližší popis:

V rámci této činnosti zkoumáme vývoj na trhu finančních služeb (zejména nabídku konkurence a potřeby klientů) a snažíme se za pomoci odhadů trendů dalšího vývoje zlepšovat naše stávající a vyvíjet nové produkty tak, abychom pro Vás nepřestávali být atraktivním partnerem.

Právní základ:

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů

Účel zpracování: Vytváření analytických modelů

Bližší popis:

Při vytváření analytických modelů vycházíme z osobních údajů našich klientů, výsledkem tohoto procesu jsou však údaje v anonymizované či souhrnné podobě. Cílem je pomocí statistiky předvídat potřeby klientů a reagovat na ně těmi správnými produkty a službami.

Právní základ:

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů

Účel zpracování: Řízení vztahů s našimi klienty

Bližší popis:

Naším zájmem je, abyste byli s Vašimi produkty Wüstenrot spokojeni. Za tímto účelem potřebujeme mít přehled o tom, které naše produkty využíváte a jak jste s nimi spokojen/a. Rovněž máme zájem zaznamenávat a respektovat Vaše přání a preference, pokud nám je sdělíte. Společnosti Wüstenrot dále mohou vzájemně sdílet Vaše osobní údaje za účelem centralizované, efektivní a harmonizované správy. Jde např. o situaci, kdy jedné ze společností Wüstenrot oznámíte změnu telefonního čísla. Pokud máte produkt i u druhé naší společnosti, je účelné, aby tato informace byla v rámci skupiny sdílena, a Vy jste tak změnu nemusel/a hlásit dvakrát.

Právní základ:

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů

Účel zpracování: Poskytování součinnosti

Bližší popis:

Banky jsou povinny na požádání poskytovat součinnost a sdělovat Vaše osobní údaje soudům pro účely občanského řízení soudního, orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, soudním exekutorům, Úřadu práce, zpravodajským službám, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a/nebo osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu, a to vždy v rozsahu a za splnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákon o bankách
 • Občanský soudní řád
 • Trestní řád
 • Zákon o sociálním zabezpečení
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Exekuční řád
 • Zákon o Úřadu práce
 • Zákon o zpravodajských službách
 • Zákon o ochraně utajovaných skutečností
 • Zákon o ochraně utajovaných informací
 • Zákon o politických stranách

Účel zpracování: Řízení rizik

Bližší popis:

Banky jsou povinny řídit rizika související s jejich činností, tedy potenciální rizika identifikovat, předcházet jim, omezovat je a přijímat příslušná opatření proti takovým rizikům. Mezi tato rizika patří zejména úvěrové riziko, riziko protistrany, tržní riziko, riziko likvidity, operační rizika (např. rizika spojená se správou informací v rámci společnosti, právní rizika, rizika související se souladem s právními předpisy, rizika selhání systémů a komunikačních sítí, rizika související s outsourcingem, riziko podvodů ze strany spolupracovníků, dodavatelů nebo klientů banky, či rizika spojená s neetickým jednáním).

Právní základ:

Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákon o bankách
 • Obezřetnostní vyhláška
 • CRR

Účel zpracování: Sdílení údajů s jinými poskytovateli platebních služeb

Bližší popis:

Vaše osobní údaje jsou sdíleny s poskytovateli platebních služeb v rozsahu nutném pro realizaci platebního styku. Pokud je to nezbytné pro účely prevence podvodů v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a/nebo odhalování, můžeme předávat Vaše osobní údaje jiným poskytovatelům platebních služeb.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákon o bankách
 • Zákon o platebním styku

Účel zpracování: Spolupráce s orgány dohledu

Bližší popis:

Na činnost bank a obecně na celý finanční sektor v České republice dohlíží Česká národní banka, které jsme na základě platné legislativy povinni poskytovat výkazy a statistiky v rozsahu stanoveném jejími vyhláškami. Na základě zákona o centrální evidenci účtů jsme každý den povinni České národní bance reportovat určité údaje o našich klientech v rozsahu dle tohoto zákona.

Na základě zákona o stavebním spoření jsme povinni s Ministerstvem financí sdílet osobní údaje našich klientů v rozsahu nezbytném pro administraci státní podpory stavebního spoření.
 
V některých případech můžeme být povinni spolupracovat i s dalšími dohledovými orgány při výkonu jejich činnosti (např. Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).
 
Právní základ:

Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákon o centrální evidenci účtů
 • Zákon o ČNB
 • Vyhlášky ČNB na základě § 42 a násl. zákona o ČNB
 • Zákon o stavebním spoření
 • Zákon o ochraně osobních údajů
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Účel zpracování: Přímý marketing

Bližší popis:

Společnosti Wüstenrot mají zájem informovat Vás o svých produktech, které pro Vás mohou být relevantní. Za tímto účelem můžeme využívat buď: a) Vaše osobní údaje v rozsahu dle souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a nebo b) osobní údaje v rozsahu Vašeho jména, příjmení a adresy, na základě zákonné licence dle zákona o ochraně osobních údajů, a to až do okamžiku, kdy s tím vyslovíte nesouhlas anebo c) Vaši e-mailovou adresu na základě zákonné licence dle zákona o některých službách informační společnosti, a to za předpokladu, že jste naším klientem a pro šíření našich obdobných výrobků nebo služeb, až do okamžiku, kdy s tím vyslovíte nesouhlas.

Právní základ:

 • Vámi udělený souhlas
 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů

Účel zpracování: Vnitřní a externí audit

Bližší popis:

Banky jsou povinny provádět kontinuálně vnitřní audit nastavení a funkčnosti svých vnitřních procesů. Vnitřní audit je prováděn zaměstnanci Wüstenrot. Dále jsme povinni nechat naše účetní závěrky ověřit nezávislým externím auditorem. Interní a/nebo externí auditoři mohou mít při výkonu své činnosti přístup k osobním údajům.

Právní základ:

Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • Zákon o bankách
 • Obezřetnostní vyhláška
 • CRR
 • Zákon o účetnictví

Účel zpracování: Bezpečnost

Bližší popis:

Za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů a ochrany dat je na naší centrále instalován kamerový systém.

Právní základ:

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů

Účel zpracování: Testování software, aplikací a procesů

Bližší popis:

V některých případech není možné nový software, aplikace a procesy či jejich změny zavést bez využití klientských osobních údajů. Vždy tak činíme pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Právní základ:

 • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů

V. JAKÝMI ZPŮSOBY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

VI. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U WÜSTENROT UPLATNIT?

Informace o zpracování osobních údajů

Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:

 • účelu zpracování,
 • zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Za poskytnutí této informace jsme oprávněni požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Historii Vašich transakcí od nás dostáváte ve výpisech ve Vámi zvolené formě a frekvenci, případně je Vám kdykoli k dispozici v internetovém bankovnictví WHB / klientském servisním portálu WSS a WHB.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu

Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Odvolání souhlasu

Na základě souhlasu Wüstenrot Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro marketingové účely. Váš souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?

Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.

VII. JAK DLOUHO WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu dle AML zákona) a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

VIII. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE WÜSTENROT PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnosti Wüstenrot Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas. Společnosti Wüstenrot v některých případech pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů sdílejí klientské údaje mezi sebou.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které finanční skupina Wüstenrot spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Distribuční síť

Zprostředkovatelé našich finančních produktů jsou zpracovateli osobních údajů. Seznam zprostředkovatelů našich finančních produktů najdete na našich webových stránkách v sekcích „Seznam finančních poradců“ a „Seznam externích partnerů“.

Dodavatelé

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele osobních údajů.

Jak je uvedeno výše, WSS a WHB společně tvoří finanční skupinu Wüstenrot a za účelem co největšího využití synergického efektu spolu dne 29. února 2016 uzavřely smlouvu o outsourcingu („Smlouva o outsourcingu“), na jejímž základě některé činnosti, které by jinak vykonávala nebo mohla vykonávat jedna z nich, jsou vykonávány prostřednictvím druhé ze společností Wüstenrot a naopak. Společnosti Wüstenrot jsou tedy sobě navzájem ohledně některých činností dodavateli a zpracovateli osobních údajů.

Dále jsou našimi dodavateli zejména:

 • Marketingové agentury, externí call-centra, agentury průzkumu trhu
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Advokátní kanceláře
 • Subjekty vymáhající pohledávky (včetně tzv. inkasních agentur)
 • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
 • Odhadci nemovitostí (v některých případech, pokud zakázku na vypracování odhadu nemovitosti zadává odhadci WHB a nikoli klient sám)
 • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
 • Subjekty poskytující poradenské služby (např. v souvislosti s mezinárodní výměnou informací v oblasti daní)
 • Externí auditor

Naši dodavatelé jsou společnosti se sídlem v České republice.

BRKI/NRKI

Bankovní registr klientských informací („BRKI“) je rejstříkem, který vzniknul na základě §38a odst. 1 zákona o bankách a členské banky v jeho rámci vzájemně sdílejí informace o bankovním spojení, identifikačních údajích majitelů účtů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů. BRKI je provozován společností CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.  Pro účely sdílení Vašich údajů v BRKI banka nepotřebuje Váš souhlas. Pokud chcete více informací o BRKI, prosím navštivte webové stránky rejstříku www.cbcb.cz, kde najdete i Informační memorandum BRKI.

Nebankovní registr klientských informací („NRKI“) je rejstříkem, který vzniknul za účelem zajištění a zprostředkování vzájemného informování věřitelských nebankovních subjektů (leasingových a úvěrových společností) o údajích vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. NRKI je provozován zájmovým sdružením právnických osob CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. Pokud chcete více informací o NRKI, prosím navštivte webové stránky rejstříku www.cncb.cz, kde najdete i Informační memorandum NRKI.

BRKI a NRKI jsou dva oddělené registry provozované odlišnými subjekty a pro výměnu informací mezi nimi je třeba Vašeho souhlasu.

Společnosti Wüstenrot Vaše osobní údaje s BRKI a NRKI sdílejí, resp. osobní údaje v nich uvedené využívají pouze v případě, že je Vám poskytován úvěrový produkt.

Administrace státní podpory stavebního spoření

Státní podpora stavebního spoření je administrována Ministerstvem financí ČR. Aby Vám byla státní podpora stavebního spoření vyplacena, musí WSS s Ministerstvem financí ČR sdílet Vaše osobní údaje v rozsahu dle zákona o stavebním spoření.

Mezinárodní výměna informací v daňové oblasti

Na základě platných právních předpisů upravujících postup ve věcech krácení daní a potírání daňových úniků (FATCA, CRS), jsou finanční instituce včetně společností Wüstenrot v souvislosti s jimi poskytovanými vkladovými produkty povinny sdílet některé osobní údaje svých klientů s daňovými orgány jiných států prostřednictvím orgánů české daňové správy.

Orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí. Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny i sektorovým orgánům dohledu v rámci výkonu jejich činnosti (např. ČNB, Úřad pro ochranu osobních údajů či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

Jiní poskytovatelé platebních služeb

V dalších případech můžeme být v souladu se zákonem o bankách oprávněni předávat Vaše osobní údaje jiným poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné pro účely prevence podvodů v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a/nebo odhalování.

Společnosti Wüstenrot jsou účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování CERTIS, provozovaného Českou národní bankou na základě zákona o platebním styku. V souladu s Pravidly systému CERTIS dochází ke sdílení Vašich údajů jako plátce/příjemce s finanční institucí plátce/příjemce platby.

V některých případech můžeme být povinni Vaše osobní údaje sdílet s jiným poskytovatelem platebních služeb rovněž na základě zákona o platebním styku, avšak vždy za předpokladu, že nám k tomu dáte souhlas (např. služba informování o platebním účtu).

Postupníci

V případě, že přestanete splácet úvěr, který jsme Vám poskytnuli, může dojít k situaci, že pohledávku za Vámi prodáme třetí osobě (tzv. postupníkovi). Dle občanského zákoníku k tomuto prodeji nepotřebujeme Váš souhlas a postupník se stane správcem Vašich osobních údajů.

Allianz pojišťovna, a.s.

Texty některých marketingových souhlasů, které společnosti Wüstenrot v minulosti používaly, výslovně zmiňují jako možného příjemce osobních údajů pro marketingové účely společnost Allianz. Pokud jste nám tedy udělil/a marketingový souhlas v tomto znění, můžeme Vaše osobní údaje předávat pro marketingové účely společnosti Allianz.

IX. JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome.

X. SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse.

Tip: Nevíte, kde texty právních předpisů hledat? Ty české najdete zde: www.zakonyprolidi.cz, evropské pak na webu http://eur-lex.europa.eu.1

Zkratky a oficiální názvy:

 • AML zákon - Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • CRR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
 • CRS - Common Reporting Standard
 • Daňový řád - Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Exekuční řád - Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act (č. 72/2014 Sbírky mezinárodních smluv - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act)
 • Občanský soudní řád - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Obezřetnostní vyhláška ČNB - Vyhláška ČNB č. 163/2014 Sb. ze dne 30. července 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 • Privacy Shield - Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí
 • Trestní řád - Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o bankách - Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o centrální evidenci účtů - Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o ČNB - Zákon č. 6/1993 Sb. České národní rady o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o daních z příjmů - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o finančním arbitrovi - Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o mezinárodní spolupráci - Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o některých službách informační společnosti - Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o ochraně osobních údajů - Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o ochraně utajovaných informací - Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o ochraně utajovaných skutečností - Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o platebním styku - Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
 • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o politických stranách - Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o provádění mezinárodních sankcí - Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o sociálním zabezpečení - Zákon České národní Rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o spotřebitelském úvěru - Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o stavebním spoření - Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o Úřadu práce - Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o zpravodajských službách - Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

1 Wüstenrot nepřejímá jakoukoli odpovědnost za obsah či vady obsahu zveřejněného provozovateli těchto internetových stránek.

XI. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Informační memorandum - klienti
pdf, 574 kB, 24. 1. 2018