Informace o zpracování osobních údajů - klient

Pro koho je tato informace určena

V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti připravila finanční skupina Wüstenrot informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé kategorie subjektů údajů zvlášť.
Tato informace je určena pro (potenciální) klienty finanční skupiny Wüstenrot včetně klientů bývalých.

Potenciálním klientem je pro potřeby tohoto dokumentu myšlena osoba, která s některou ze společností Wüstenrot jedná o uzavření smlouvy a v souvislosti s tím Wüstenrot zpracovává její osobní údaje.

Přiměřeně jsou údaje obsažené v této informaci použitelné i ve vztahu ke zpracování osobních údajů dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat v souvislosti s námi poskytovanými produkty a službami, kterými jsou zejména: 

 • spolužadatelé a přistupitelé, anebo ručitelé a další třetí osoby poskytující zajištění v případě úvěrových produktů;
 • zástupci a koneční vlastníci právnických osob;
 • opatrovníci právně nezpůsobilých osob;
 • dědicové našich zemřelých klientů;
 • účastníci prováděných platebních transakcí;
 • osoby vkládající hotovost na centrále;
 • zmocněnci či zákonní zástupci našich nezletilých klientů.

Pokud patříte do jiné kategorie subjektů údajů, prosím navštivte naše webové stránky, kde najdete další Informace o zpracování osobních údajů.

V rámci tohoto dokumentu najdete také obecné informace týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti s hovory s pracovníky našich call-center a/nebo s kontaktními formuláři na našem webu.


­

Co kde najdete

I. FINANČNÍ SKUPINA WÜSTENROT V ČESKÉ REPUBLICE

 • Které společnosti tvoří finanční skupinu Wüstenrot v České republice?
 • Která ze společností Wüstenrot je správcem mých osobních údajů?
 • Co se myslí pod pojmem „vkladové produkty“ a co pod pojmem „úvěrové produkty“?
 • Měl/a jsem uzavřenou pojistku s Wüstenrot pojišťovnou. Jak to, že tu Wüstenrot pojišťovny nevidím?
 • Nedávno jsem ale přece na obchodním místě Wüstenrot uzavřel/a nové pojištění, tak jak to tedy je?
 • Kam mohu směřovat své podněty či dotazy související se zpracováním mých osobních údajů?

 

II. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

III. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ WÜSTENROT ZPRACOVÁVÁ?

 

IV. PROČ WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

 • Které právní základy pro zpracování osobních údajů společnosti Wüstenrot používají?
 • Musím Wüstenrotu své osobní údaje poskytnout?

 

V. ZA JAKÝMI ÚČELY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

 

VI. JAKÝMI ZPŮSOBY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

 

VII. NECHALA/A JSEM WÜSTENROTU SVŮJ KONTAKT V RÁMCI KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE NA WEBU. CO S NÍM WÜSTENROT UDĚLÁ?

 

VIII. ZAVOLAL/A JSEM NA KONTAKTNÍ LINKU WÜSTENROT A BYL/A JSEM UPOZORNĚN/A, ŽE HOVOR JE NAHRÁVÁN.

 

IX. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U WÜSTENROT UPLATNIT?

 

X. JAK DLOUHO WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

 

XI. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE WÜSTENROT PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 

XII. JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

 

XIII. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ

 

XIV. SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 

XV. DOKUMENTY KE STAŽENÍ


­

I. FINANČNÍ SKUPINA WÜSTENROT V ČESKÉ REPUBLICE

 • ­

  Finanční skupina Wüstenrot je tvořena:

  a) společností Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 471 15 289, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714 („WSS“), a

  b) společností Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 267 47 154, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055 („WHB“),

  (WHB a WSS dále společně také jen jako „Wüstenrot“).

   

  Společnosti Wüstenrot jsou jako řízené osoby členem koncernu MONETA. Řídící osobou koncernu MONETA je MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 14028, IČO 25672720, zapsaná u MS v Praze, sp. zn. B 5403 („MONETA“).

 • ­

  Produkt Správce osobních údajů
  • Stavební spoření
  • Úvěr ze stavebního spoření
  • Překlenovací úvěr

   

  Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.

  • Hypotéka
  • Spořicí účet
  • Termínovaný vklad
  • Běžný účet

   

  Wüstenrot hypoteční banka a.s.

  Souhlasy se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, které Wüstenrot používá, jsou formulovány v tom smyslu, že souhlas je udělen WSS, WHB a společnosti WIT Services s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, IČO: 290 52 874, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163124, jako správcům Vašich osobních údajů.

  WSS a WHB jsou v některých případech tzv. společnými správci osobních údajů a v této souvislosti spolu uzavřely smlouvu mezi společnými správci. Svá práva v souvislosti se zpracováním těchto osobních údajů mohou subjekty údajů uplatnit u kterékoli z nich.

  • Stavební spoření, spořicí účet, terminovaný vklad a běžný účet jsou v tomto dokumentu souhrnně označovány jako „vkladové produkty“.
  • Úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr a hypotéka jsou v tomto dokumentu souhrnně označovány jako „úvěrové produkty“.
 • ­
  V rámci své strategie se Wüstenrot rozhodnul v České republice dále soustředit na poskytování bankovních služeb a jediným akcionářem společnosti Wüstenrot pojišťovna a.s. a Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. (společně dále jen „Wüstenrot pojišťovny“) se tak dne 4. ledna 2016 stala společnost Allianz pojišťovna, a.s., IČO: 471 15 971 (dále jen „Allianz“). Wüstenrot pojišťovny dne 30. června 2016 zanikly a jejich nástupnickou společností se stala Allianz, která se stala správcem osobních údajů tam, kde jím dříve byla některá z Wüstenrot pojišťoven.
  V případě, že tedy budete mít dotazy či podněty ohledně zpracování osobních údajů ve vztahu ke smlouvám s bývalými Wüstenrot pojišťovnami, prosím, obracejte se přímo na Allianz.

 • ­
  Mezi Wüstenrot a Allianz bylo navázáno úzké strategické partnerství a WSS se stala tzv. pojišťovacím agentem Allianz. V souvislosti s pojistnými smlouvami s Allianz uzavíranými prostřednictvím WSS je WSS v postavení zpracovatele osobních údajů. V případě, že tedy budete mít dotazy či podněty ohledně zpracování osobních údajů ve vztahu k těmto pojistným smlouvám, prosím, obracejte se přímo na Allianz.

  V této souvislosti Vás upozorňujeme na skutečnost, že Allianz a WSS jsou ve vztahu k osobním údajům obsaženým v dokumentaci týkající se pojistných smluv Allianz zprostředkovaných WSS a jejich archivaci v souladu s § 80 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů, společnými správci ve smyslu čl. 26 odst. 1 GDPR. V případě dotazů v této souvislosti/žádosti o výkon práv, se obracejte na společnost Allianz.

 • ­
  Můžete se na nás obrátit:

  Klientský servisní portál WSS a WHB / internetové bankovnictví WHB V klientském servisním portálu WSS a WHB a v internetovém bankovnictví WHB najdete formulář pro podání žádosti o výkon práv.
  Za pomoci našich poradců Žádost můžete podat za asistence některého z našich poradců, jejichž seznam najdete zde: https://www.wuestenrot.cz/kontakty/poradci.
  Písemně

  Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. (podle toho, která ze společností je správcem Vašich osobních údajů)
  Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 23 Praha 4

  prosím, uveďte na obálku poznámku „osobní údaje“

  E-mailem osobniudaje@wuestenrot.cz
­

II. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti skupiny MONETA jmenovaly skupinového pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Michaela Skácelová
 • adresa: Wüstenrot, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4
 • e-mail: poverenec@wuestenrot.cz

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů Wüstenrot nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.


­

III. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ WÜSTENROT ZPRACOVÁVÁ?

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, rodné číslo, datum a místo narození, typ a číslo průkazu totožnosti, státní občanství, pohlaví, příp. IČO a DIČ pokud jste fyzická osoba – podnikatel, autentizační údaje pro elektronický přístup k našim službám.
  Banky jsou povinny zpracovávat rodná čísla klientů na základě právních předpisů upravujících jejich činnost (AML zákon, zákon o bankách, zákon o stavebním spoření).
  Pokud nám udělíte souhlas s pořízením kopie Vašeho průkazu totožnosti, budeme dále povinni tuto kopii na základě AML zákona archivovat.

  Kontaktní údaje - adresy trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy, čísla bankovních účtů.

  Identifikační a kontaktní údaje jiných osob, které se účastní bankovního obchodu, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci, osoby ručitele, spoludlužníka, přistupitele či dědice apod.

 • Jde zejména o informaci o daňovém rezidentství, informaci o tom, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou, informaci o konečném vlastníkovi právnické osoby (zásada „Know your client“), informace o zdrojích a původu Vašich příjmů.

 • Sociodemografické údaje - jde zejména o údaje o věku, vzdělání, povolání/zaměstnání, rodinném stavu, počtu osob v domácnosti, rodinných poměrech.

  Údaje o majetkových poměrech – jde zejména o údaje o příjmech a výdajích, údaje o případných exekucích, insolvencích, závazcích vůči jiným věřitelům a jejich plnění, údaje o vlastnictví (ne)movitých věcí, údaje o podílech v korporacích, údaje o pojištění majetkových nebo životních rizik, údaje z BRKI/NRKI (více informací k BRKI/NRKI níže).

  Údaje týkající se nemovitosti, která má být předmětem financování či zajištění úvěru včetně odhadu ceny nemovitosti.

 • Údaje týkající se smluvního vztahu, zejména druh produktu, doba splatnosti, výše úvěru či cílové částky, úroková sazba, výše splátek nebo vkladu, údaje o transakčních účtech apod., identifikační a kontaktní údaje zprostředkovatele finančního produktu, včetně údajů nutných ke splnění zákonné předsmluvní a smluvní informační povinnosti, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví WHB / klientského servisního portálu WSS a WHB.

 • Během trvání smluvního vztahu můžeme v souvislosti s poskytovanými službami a produkty zpracovávat další Vaše osobní údaje, jde zejména o:

  • údaje vztahující se k platebním transakcím souvisejícím s Vaším účtem u Wüstenrot (číslo účtu protistrany, částka, datum splatnosti, informace o příjemci atd.),
  • údaje o využívání našich produktů nebo produktů spolupracujících třetích stran (které naše produkty využíváte, o které produkty jste projevil/a zájem, kdy jste je sjednal/a, jak tyto produkty využíváte, kdy jste je zrušil/a)
  • vazby s jinými subjekty včetně podnikatelských vazeb,
  • geolokační údaje týkající se místa, ze kterého přistupujete do internetového bankovnictví WHB a/nebo klientského servisního portálu WSS a WHB (za účelem prevence podvodných jednání),
  • informace o tom, z jakého zařízení přistupujete do internetového bankovnictví WHB / klientského servisního portálu WSS a WHB včetně informace o IP adrese a o použitém prohlížeči, přičemž dochází k ukládání tzv. cookies do Vašeho zařízení,
  • informace z naší vzájemné komunikace bez ohledu na použitý komunikační kanál včetně informací souvisejících s řešením případných stížností,
  • záznamy o Vašich preferencích a specifických požadavcích, pokud jste nám je sdělil/a.
 • Za účelem zajištění bezpečnosti našeho provozu pořizujeme kamerové záznamy z prostor naší centrály.

  V případě, že je vedena exekuce proti Vašemu vkladu u Wüstenrot, budeme zpracovávat údaje týkající se této exekuce. Obdobně budeme zpracovávat i údaje týkající se případného insolvenčního řízení vedeného proti Vaší osobě.

  Pokud se rozhodnete zúčastnit klientského průzkumu anebo uživatelského testování Wüstenrot, budeme dále zpracovávat výsledky daného průzkumu či testování (na úrovni skupiny) včetně Vašich jednotlivých názorů vyjádřených v průběhu tohoto průzkumu či testování.

  Pokud jste nám udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, můžeme k lepšímu zacílení našich marketingových kampaní využívat rovněž údaje, které o sobě zveřejňujete na internetu, v médiích či na sociálních sítích.

­

IV. PROČ WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ


 • Společnosti Wüstenrot mohou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které společnosti Wüstenrot provozují, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

  • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost
  • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
  • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“)
  • na základě Vašeho souhlasu

  Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že Wüstenrot nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které Wüstenrot osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: obsluha klienta, plnění smlouvy, řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností Wüstenrotu jako banky, marketing a vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.

  Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

 • Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu smlouvu uzavřeli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy s Wüstenrotem.

  V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s uzavřením smlouvy, tak bychom Vás chtěli upozornit, že jeho udělení není předpokladem pro uzavření smlouvy. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 • Wüstenrot zpracovává osobní údaje, které:

  • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila Wüstenrot;
  • vznikají tím, že využíváte naše služby;
  • získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je Wüstenrot při splnění určitých podmínek (např. BRKI/NRKI - více informací k BRKI/NRKI viz níže);
  • jsou veřejně dostupné z různých rejstříků, evidencí a seznamů (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.).
­

V. ZA JAKÝMI ÚČELY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?


 • Bližší popis:

  Pokud s námi chcete uzavřít smlouvu, tak stejně jako Vy potřebujete vědět, kdo jsme my, a kde nás v případě potřeby můžete zastihnout, tak i my potřebujeme toto vědět o Vás. Vzhledem k tomu, že společnosti Wüstenrot jsou bankami, legislativa jim povinnost Vás identifikovat dokonce nařizuje, a to za účelem předcházení praní špinavých peněz, pro účely systému pojištění pohledávek z vkladů a v případě stavebního spoření pro účely administrace státní podpory.

  Právní základ:

  • Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
  • Plnění právní povinnosti:
   • AML zákon
   • Zákon o bankách
   • Zákon o stavebním spoření
 • Bližší popis:

  V rámci mezinárodní spolupráce při správě daní jsou regulacemi FATCA a CRS stanoveny bankám povinnosti, které směřují k předcházení a odkrývání daňových úniků, přičemž FATCA je zaměřena na daňové poplatníky USA a CRS na daňové rezidenty většiny vyspělých států světa a jejich bankovní účty v zahraničí. Na základě této legislativy jsme povinni mj. zjišťovat daňové rezidenství našich klientů a hlásit prostřednictvím české daňové správy do příslušných států informace o bankovních účtech, které pro takové osoby vedeme.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • FATCA
  • CRS
  • Zákon o mezinárodní spolupráci
 • Bližší popis:

  Předtím, než s Vámi uzavřeme smlouvu a během jejího trvání, jsme povinni analyzovat některé Vaše údaje včetně údajů o transakcích, abychom předcházeli praní špinavých peněz a financování terorismu. Také jsme povinni Vaše osobní údaje prověřovat (porovnávat Vaše údaje včetně údajů o transakcích se seznamy osob, na které se vztahuje embargo), abychom tak dostáli našim povinnostem při výkonu restriktivních opatření. Rovněž jsme povinni zjišťovat mj. skutečného majitele právnických osob, či zda jste či nejste politicky exponovanou osobou. Některé údaje o Vás můžeme být povinni sdělit Finančnímu analytickému úřadu v případě, že budeme mít podezření na nelegální jednání (praní špinavých peněz, financování terorismu, majetek podléhající mezinárodním sankcím).

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • AML zákon
  • Zákon o provádění mezinárodních sankcí
 • Bližší popis:

  Důvěřuj, ale prověřuj, tato stará zásada platí i ve světě financí. Jak už jsme uvedli výše, banky jsou při výkonu své činnosti povinny postupovat obezřetně, aby nedošlo k ohrožení jejich bezpečnosti a stability. Bohužel čas od času se najde někdo, kdo chce podvést nás nebo naše klienty, a to nemůžeme dopustit.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • Zákon o bankách
  • AML zákon
  • Obezřetnostní vyhláška
 • Bližší popis:

  Banky jsou při výkonu své činnosti povinny postupovat obezřetně, aby nedošlo k ohrožení jejich bezpečnosti a stability. Půjčování peněz každému bez ověření bonity, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti by stabilitu banky jistě ohrozit mohlo. Na druhou stranu je posouzení bonity, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti zákony nastaveno i jako ochrana žadatele o úvěr – zjednodušeně řečeno, aby nepřecenil své síly a nepůjčil si více, než zvládne splácet. V souvislosti s úvěrovými produkty společností Wüstenrot posuzujeme úvěrové riziko rovněž za použití informací v Bankovním registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a Nebankovním registru klientských informací (dále jen „NRKI“). Více informací o těchto registrech najdete níže. Pokud se nám v rámci procesu žádosti o překlenovací úvěr ze stavebního spoření od společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. vyplňované na našem portálu Wüstenrot online rozhodnete k tomu udělit souhlas, využijeme k posouzení Vaší bonity, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti také Vaše TelcoScore. Více informací o službě TelcoScore najdete níže.

  Právní základ:

  • Plnění právní povinnosti:
   • Zákon o bankách
   • Zákon o spotřebitelském úvěru
  • Vámi udělený souhlas (pro využití TelcoScore)
 • Bližší popis:

  Abyste předtím, než s námi smlouvu uzavřete, věděli, do čeho jdete, připravujeme pro Vás za pomoci Vámi předaných osobních údajů modelaci podmínek produktu. Naší povinností podle zákona o spotřebitelském úvěru je předat Vám tzv. předsmluvní informace.

  Právní základ:

  • Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
  • Plnění právní povinnosti:
   • Zákon o spotřebitelském úvěru
   • Občanský zákoník
   • Zákon o platebním styku
 • Bližší popis:

  Řádná identifikace smluvních stran je nezbytnou náležitostí jakékoli smlouvy. Další rozsah osobních údajů, které budou ve smlouvě uvedeny, pak záleží na tom, jaký produkt s námi sjednáváte. U vkladových produktů bude tento rozsah typicky užší než u úvěrových produktů, kde musíme posoudit Vaši bonitu, důvěryhodnost a úvěruschopnost a případně i zajištění.

  Právní základ:

  • Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • Bližší popis:

  Pokud jste se stal/a naším klientem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je potřebný pro to, abychom Vám mohli poskytovat sjednané služby, zejména jde o vedení účtů, provádění platebních transakcí, administrace státní podpory, správa úvěrových produktů, hotovostních vkladů a další.

  Právní základ:

  • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a
 • Bližší popis:

  I banky musí vést účetnictví a platit daně. Vaše osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti:

  • Zákon o bankách
  • Zákon o účetnictví
  • Zákon o daních z příjmů
 • Bližší popis:

  Pokud máte během trvání našeho smluvního vztahu jakýkoli dotaz či připomínku, můžete se na nás obrátit osobně, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení a/nebo radu. Rovněž pokud se během trvání našeho smluvního vztahu domluvíme na změně některých parametrů a bude třeba změnit smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za tímto účelem.

  Právní základ:

  • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a
 • Bližší popis:

  V případě, že budeme nuceni vymáhat naše pohledávky, které za Vámi máme, soudní cestou, nebo pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu, Finančnímu arbitrovi nebo regulátorovi, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.
   Pokud proti některé ze společností Wüstenrot zahájíte řízení před finančním arbitrem, budeme povinni finančnímu arbitrovi předložit jím požadované doklady, vyhovět žádosti arbitra o poskytnutí vysvětlení a žádosti o předložení dokumentace vztahující se k předmětu sporu a umožnit arbitrovi nahlédnout do našich spisů a elektronických záznamů, které se týkají vedeného sporu.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
  • Plnění právní povinnosti (v případě řízení před finančním arbitrem)
   • Zákon o finančním arbitrovi
 • Bližší popis:

  V rámci této činnosti zkoumáme vývoj na trhu finančních služeb (zejména nabídku konkurence a potřeby klientů) a snažíme se za pomoci odhadů trendů dalšího vývoje zlepšovat naše stávající a vyvíjet nové produkty tak, abychom pro Vás nepřestávali být atraktivním partnerem.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Při vytváření analytických modelů vycházíme z osobních úda

  Bližší popis:

  Při vytváření analytických modelů vycházíme z osobních údajů našich klientů, výsledkem tohoto procesu jsou však údaje v anonymizované či souhrnné podobě. Cílem je pomocí statistiky předvídat potřeby klientů a reagovat na ně těmi správnými produkty a službami.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem

  jů našich klientů, výsledkem tohoto procesu jsou však údaje v anonymizované či souhrnné podobě. Cílem je pomocí statistiky předvídat potřeby klientů a reagovat na ně těmi správnými produkty a službami.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Naším zájmem je, abyste byli s Vašimi produkty Wüstenrot spokojeni. Za tímto účelem potřebujeme mít přehled o tom, které naše produkty využíváte a jak jste s nimi spokojen/a. Rovněž máme zájem zaznamenávat a respektovat Vaše přání a preference, pokud nám je sdělíte. Společnosti Wüstenrot dále mohou vzájemně sdílet Vaše osobní údaje za účelem centralizované, efektivní a harmonizované správy. Jde např. o situaci, kdy jedné ze společností Wüstenrot oznámíte změnu telefonního čísla. Pokud máte produkt i u druhé naší společnosti, je účelné, aby tato informace byla v rámci skupiny sdílena, a Vy jste tak změnu nemusel/a hlásit dvakrát.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Banky jsou povinny na požádání poskytovat součinnost a sdělovat Vaše osobní údaje soudům pro účely občanského řízení soudního, orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, soudním exekutorům, Úřadu práce, zpravodajským službám, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a/nebo osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu, a to vždy v rozsahu a za splnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti:

  • Zákon o bankách
  • Insolvenční zákon
  • Občanský soudní řád
  • Trestní řád
  • Daňový řád
  • Zákon o sociálním zabezpečení
  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
  • Exekuční řád
  • Zákon o Úřadu práce
  • Zákon o zpravodajských službách
  • Zákon o ochraně utajovaných skutečností
  • Zákon o ochraně utajovaných informací
  • Zákon o politických stranách
 • Bližší popis:

  Banky jsou povinny řídit rizika související s jejich činností, tedy potenciální rizika identifikovat, předcházet jim, omezovat je a přijímat příslušná opatření proti takovým rizikům. Mezi tato rizika patří zejména úvěrové riziko, riziko protistrany, tržní riziko, riziko likvidity, operační rizika (např. rizika spojená se správou informací v rámci společnosti, právní rizika, rizika související se souladem s právními předpisy, rizika selhání systémů a komunikačních sítí, rizika související s outsourcingem, riziko podvodů ze strany spolupracovníků, dodavatelů nebo klientů banky, či rizika spojená s neetickým jednáním).

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti:

  • Zákon o bankách
  • Obezřetnostní vyhláška
  • CRR
 • Bližší popis:

  Vaše osobní údaje jsou sdíleny s poskytovateli platebních služeb v rozsahu nutném pro realizaci platebního styku. Pokud je to nezbytné pro účely prevence podvodů v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a/nebo odhalování, můžeme předávat Vaše osobní údaje jiným poskytovatelům platebních služeb.
  V některých případech můžeme být povinni Vaše osobní údaje sdílet s jiným poskytovatelem platebních služeb rovněž na základě zákona o platebním styku, avšak vždy za předpokladu, že nám k tomu dáte souhlas (např. služba informování o platebním účtu).

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • Zákon o bankách
  • Zákon o platebním styku
  • Nařízení o informacích o plátci
 • Bližší popis:

  Na činnost bank a obecně na celý finanční sektor v České republice dohlíží Česká národní banka, které jsme na základě platné legislativy povinni poskytovat výkazy a statistiky v rozsahu stanoveném jejími vyhláškami. Na základě zákona o centrální evidenci účtů jsme každý den povinni České národní bance reportovat určité údaje o našich klientech v rozsahu dle tohoto zákona.

  Na základě zákona o stavebním spoření jsme povinni s Ministerstvem financí sdílet osobní údaje našich klientů v rozsahu nezbytném pro administraci státní podpory stavebního spoření.

  V některých případech můžeme být povinni spolupracovat i s dalšími dohledovými orgány při výkonu jejich činnosti (např. Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • Zákon o centrální evidenci účtů
  • Zákon o ČNB
  • Vyhlášky ČNB na základě § 42 a násl. zákona o ČNB
  • Zákon o stavebním spoření
  • Zákon o zpracování osobních údajů
  • Zákon o ochraně hospodářské soutěže
  • Zákon o dluhopisech
  • Vyhláška o krytí HZL
 • Bližší popis:

  Společnosti Wüstenrot mají zájem informovat Vás o svých produktech, které pro Vás mohou být relevantní. Za tímto účelem můžeme využívat buď: a) Vaše osobní údaje v rozsahu dle souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, který jste nám udělil/a a/nebo b) osobní údaje v omezenějším rozsahu než na základě souhlasu, a sice na základě našeho oprávněného zájmu, a to za předpokladu, že jste naším klientem. Vaši e-mailovou adresu můžeme využívat na základě zákonné licence dle zákona o některých službách informační společnosti, a to za předpokladu, že jste naším klientem a pro šíření našich obdobných výrobků nebo služeb, až do okamžiku, kdy s tím vyslovíte nesouhlas.

  Právní základ:

  • Vámi udělený souhlas
  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Banky jsou povinny provádět kontinuálně vnitřní audit nastavení a funkčnosti svých vnitřních procesů. Vnitřní audit je prováděn zaměstnanci Wüstenrot. Dále jsme povinni nechat naše účetní závěrky ověřit nezávislým externím auditorem. Interní a/nebo externí auditoři mohou mít při výkonu své činnosti přístup k osobním údajům.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti:

  • Zákon o bankách
  • Obezřetnostní vyhláška
  • CRR
  • Zákon o účetnictví
 • Bližší popis:

  Za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů a ochrany dat je na naší centrále instalován kamerový systém.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  V některých případech není možné nový software, aplikace a procesy či jejich změny zavést bez využití klientských osobních údajů. Vždy tak činíme pouze v nezbytně nutném rozsahu.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Společnosti skupiny Wüstenrot jsou bankami a jako takové jsou povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu své funkce mu přísluší také monitorování souladu společností skupiny Wüstenrot s legislativou ochrany osobních údajů.
  Rovněž jsme povinni zpracovávat Vaše osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně podáte.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • GDPR
­

VI. JAKÝMI ZPŮSOBY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.


­

VII. NECHALA/A JSEM WÜSTENROTU SVŮJ KONTAKT V RÁMCI KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE NA WEBU. CO S NÍM WÜSTENROT UDĚLÁ?

Na našich webových stránkách jsou kontaktní formuláře, jejichž prostřednictvím nám můžete zanechat Váš kontakt v souvislosti s produktem/službou, o kterou máte zájem, a my se Vám ozveme zpátky. Odesláním takového formuláře vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vámi zanechané údaje budeme zpracovávat, abychom se Vám s nabídkou mohli ozvat zpět. Tento souhlas udělujete na dobu 6 měsíců a máte právo jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.


­

VIII. ZAVOLAL/A JSEM NA KONTAKTNÍ LINKU WÜSTENROT A BYL/A JSEM UPOZORNĚN/A, ŽE HOVOR JE NAHRÁVÁN.

Komunikace prostřednictvím našich zákaznických linek je nahrávána (příchozí i odchozí hovory). Hovory nahráváme, je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost, je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo na základě našeho oprávněného zájmu pro účely zkvalitňování našich služeb.


­

IX. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U WÜSTENROT UPLATNIT?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.
Výkon těchto práv je bezplatný. V případě, že by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Lhůta pro vyřízení Vaší žádosti je 1 měsíc. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Využití možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti jsme povinni Vám oznámit a řádně odůvodnit.

 

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd., najdete v tomto informačním memorandu. Transakční údaje Vám předáváme způsobem, který jste si zvolil/a ve vztahu k využívanému produktu a najdete je rovněž v klientském servisním portálu banky, resp. v internetovém bankovnictví. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

 

Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

 

Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme kvůli:

 • (i) plnění naší právní povinnosti,
 • (ii) plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, 
 • (iii) určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, či
 • (iv) pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.

 

Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

 • (i) popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,
 • (ii) pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,
 • (iii) pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • (iv) pokud byste vznesl/a  námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.

 

Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (viz výše), můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování.

V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu - v případě, že vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány bez dalšího.

V případě, že jste nám v minulosti udělil/a souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, budeme Vaši námitku považovat rovněž za odvolání tohoto souhlasu.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Společnosti skupiny Wüstenrot nepřijímají osobní údaje od jiných správců osobních údajů, které byste si k nimi chtěl/a nechat přenést.

 

Právo na odvolání souhlasu - Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

V případě, že odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, budeme Vaše osobní údaje moci zpracovávat pro marketingové účely nadále (ač v jiném rozsahu) na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud chcete, abychom Vaše osobní údaje pro marketingové účely nezpracovávali vůbec, využijte možnost podat námitku proti zpracování osobních údajů pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu.

 

Práva související s automatizovaným individuálním rozhodováním – viz níže samostatná kapitola XIII. Automatizované individuální rozhodování.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

 

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?
Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.


­

X. JAK DLOUHO WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Osobní údaje klientů zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.


­

XI. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE WÜSTENROT PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnosti Wüstenrot Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které finanční skupina Wüstenrot spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.


­
 • Zprostředkovatelé našich finančních produktů jsou zpracovateli osobních údajů. Seznam zprostředkovatelů našich finančních produktů najdete na našich webových stránkách v sekcích „Seznam finančních poradců“ a „Seznam externích partnerů“.

 • Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele osobních údajů.

  Jak je uvedeno výše, WSS a WHB společně tvoří finanční skupinu Wüstenrot a za účelem co největšího využití synergického efektu spolu dne 29. února 2016 uzavřely smlouvu o outsourcingu („Smlouva o outsourcingu“), na jejímž základě některé činnosti, které by jinak vykonávala nebo mohla vykonávat jedna z nich, jsou vykonávány prostřednictvím druhé ze společností Wüstenrot a naopak. Společnosti Wüstenrot jsou tedy sobě navzájem ohledně některých činností dodavateli a zpracovateli osobních údajů.

  Dále jsou našimi dodavateli zejména:

  • Marketingové agentury, externí call-centra, agentury průzkumu trhu
  • Poskytovatelé IT služeb
  • Advokátní kanceláře
  • Subjekty vymáhající pohledávky (včetně tzv. inkasních agentur)
  • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
  • Odhadci nemovitostí (v některých případech, pokud zakázku na vypracování odhadu nemovitosti zadává odhadci WHB a nikoli klient sám)
  • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
  • Subjekty poskytující poradenské služby (např. v souvislosti s mezinárodní výměnou informací v oblasti daní)
  • Externí auditor
 • V souvislosti s plněním svých zákonem stanovených povinností, zejména povinnosti chovat se obezřetně a pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud bylo přiděleno, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku, jsme uživatelem Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.

  V rámci BRKI jsou zpracovávány informace, které si banky vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klientů bank.

  V souvislosti s naší účastí na BRKI o Vás zpracováváme, do BRKI poskytujeme a z BRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje, včetně rodného čísla;
  • údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
  • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
  • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
  • údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
  • údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

  Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje společnost CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v BRKI je (a) plnění právních povinností bank a (b) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníků klientů.
  Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů BRKI a NRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) plnění právních povinností bank a oprávněných zájmů věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníky klientů a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.

  Veškeré informace týkající se BRKI, účasti bank na BRKI, zpracování osobních údajů klientů bank v BRKI, vzájemného informovaní uživatelů BRKI a NRKI, jakož i poučení o všech právech klientů bank v souvislosti s BRKI či vzájemným informováním uživatelů BRKI a NRKI, jsou uvedeny v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Nebankovním registrem klientských informací). Toto memorandum najdete na webu BRKI (www.cbcb.cz).

  V případě dotazů týkajících se údajů zpracovávaných o Vás v rámci BRKI, se můžete obrátit na Klientské centrum (https://kc.kolikmam.cz/).

 • Společnosti Wüstenrot jsou členy SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČO: 693 46 925 a účastní se jeho registru FO, který shromažďuje pouze negativní informace o klientech členů sdružení SOLUS. Pro zpracování údajů v tomto registru nepotřebují společnosti Wüstenrot souhlas klientů, neboť podle zákona o ochraně spotřebitele mohou klientské osobní údaje vedeny v registrech sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o jejich bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů.
  Detailnější informace najdete v Poučení o registrech sdružení SOLUS nebo na webových stránkách SOLUS (https://www.solus.cz/).

 • Společnost Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. využívá službu TelcoScore. Platformu pro vytváření TelcoScore poskytuje společnost Společnost pro informační databáze, a.s., IČO 26118513. TelcoScore je vypočítáváno na základě telekomunikačních dat a představuje agregovanou informaci o bonitě a důvěryhodnosti uživatelů služeb elektronických komunikací, z pohledu toho, jak využívají služby elektronických komunikací.

  O Vaše TelcoScore můžeme požádat pouze v případě, že nám k tomu udělíte souhlas v rámci procesu sjednání smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření v rámci online portálu Wüstenrot online.

  TelcoScore samo o sobě není určující pro rozhodnutí o uzavření či neuzavření smlouvy s Vámi.

  Detailnější informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů - TelcoScore nebo na webových stránkách TelcoScore (www.sid.cz/telco-score).

 • Pro účely Řízení rizik, Kontrola a prevence podvodného jednání, Předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, výkon restriktivních opatření (mezinárodních sankcí) a hlášení některých skutečností Finančnímu analytickému úřadu a Posouzení bonity, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti (detailněji viz výše) využíváme rovněž systém CRIBIS, který je datovým zdrojem obsahujícím údaje o podnikatelských subjektech a fyzických osobách z České a Slovenské republiky. Systém provozuje společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., IČO: 262 12 242, která je v souvislosti s některými poskytovanými službami správcem osobních údajů a v souvislosti s jinými poskytovanými službami zpracovatelem osobních údajů. Detailní informace najdete na https://www.mcribis.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 • Státní podpora stavebního spoření je administrována Ministerstvem financí ČR. Aby Vám byla státní podpora stavebního spoření vyplacena, musí WSS s Ministerstvem financí ČR sdílet Vaše osobní údaje v rozsahu dle zákona o stavebním spoření.

 • Na základě platných právních předpisů upravujících postup ve věcech krácení daní a potírání daňových úniků (FATCA, CRS), jsou finanční instituce včetně společností Wüstenrot v souvislosti s jimi poskytovanými vkladovými produkty povinny sdílet některé osobní údaje svých klientů s daňovými orgány jiných států prostřednictvím orgánů české daňové správy.

 • Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, orgány činné v trestním řízení, soudy, finanční arbitr, zdravotní pojišťovny a další) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí. Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny i sektorovým orgánům dohledu v rámci výkonu jejich činnosti (např. ČNB, Úřad pro ochranu osobních údajů či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

 • V dalších případech můžeme být v souladu se zákonem o bankách oprávněni předávat Vaše osobní údaje jiným poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné pro účely prevence podvodů v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a/nebo odhalování.

  Společnosti Wüstenrot jsou účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování CERTIS, provozovaného Českou národní bankou na základě zákona o platebním styku. V souladu s Pravidly systému CERTIS a Nařízením o informacích o plátci dochází ke sdílení Vašich údajů jako plátce/příjemce s finanční institucí plátce/příjemce platby.

  V některých případech můžeme být povinni Vaše osobní údaje sdílet s jiným poskytovatelem platebních služeb rovněž na základě zákona o platebním styku, avšak vždy za předpokladu, že nám k tomu dáte souhlas (např. služba informování o platebním účtu).

 • V případě, že přestanete splácet úvěr, který jsme Vám poskytnuli, může dojít k situaci, že pohledávku za Vámi prodáme třetí osobě (tzv. postupníkovi). Dle občanského zákoníku k tomuto prodeji nepotřebujeme Váš souhlas a postupník se stane správcem Vašich osobních údajů.

­

XII. JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome.


­

XIII. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ

Online portál Wüstenrot online v rámci procesu sjednání překlenovacího úvěru ze stavebního spoření od společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. používá automatizované individuální rozhodování k vyhodnocení Vaší úvěrové žádosti a k přípravě naší nabídky na základě Vaší žádosti.

Nechceme, abyste u počítače vyseděli důlek - bez zapojení automatizovaného individuálního rozhodování bychom Vaši žádost nebyli schopni spravedlivě a odpovědně vyhodnotit během několika okamžiků.

V rámci procesu automatizovaného individuálního rozhodování se vyhodnocují informace, které jste nám sdělil/a Vy sám/sama, které jsme obdrželi od jiných subjektů, nebo které již o Vás případně máme a sice:

a) Vaše finanční situace (příjmy, výdaje a schopnost splácet úvěr);

b) Historie Vašich klientských informací z Vašich ostatních závazků – BRKI/NRKI, popř. TelcoScore (v případě, že nám k jeho využití udělíte souhlas), informace o průběhu Vašich jiných stávajících nebo minulých produktů od společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s., které jste využíval/a;

c) Aplikační skóring, v rámci kterého jsou k žádosti pomocí modelu vyhodnoceny a přiřazeny hodnoty PD a LGD vyjadřující očekávanou rizikovost úvěru. Při odhadu PD se využívají sociodemografická data ze žádosti (údaje o rodinné situaci, o zaměstnání, o místě bydliště atd.), parametry úvěrů a informace o spořicí nebo úvěrové historii klientských závazků. Při odhadu LGD se využívají informace jako např. hodnota zajištění, počet osob v závazku nebo účel úvěru.

Výsledkem výše popsaného procesu je hodnota, která vyjadřuje celkovou rizikovost úvěru. Tato hodnota je součástí rozhodování společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. o tom, zda:

 • Vám úvěr poskytne či nikoli,
 • a pokud ano, tak za jakých podmínek (zejména úroková sazba, výše úvěru, zajištění).

V rámci úvěrové žádosti podané prostřednictvím online portálu Wüstenrot online je toto rozhodnutí provedeno samostatně a automatizovaně strojem (IT systémem).

Proces automatizovaného individuálního rozhodování využívaný společností Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. je živoucím mechanismem, který je pravidelně revidován, abychom zajistili jeho spravedlivost, efektivitu a objektivitu.

V souvislosti s rozhodnutím, které je výsledkem automatizovaného individuálního zpracování, můžete:

 • požadovat lidský zásah do rozhodování ze strany Wüstenrot – stavební spořitelna a.s.,
 • vyjádřit svůj názor na dané rozhodnutí,
 • dané rozhodnutí napadnout.

Tato práva můžete uplatnit přímo v rámci procesu sjednání překlenovacího úvěru ze stavebního spoření v rámci platformy Wüstenrot online (o této možnosti jste byl/a výslovně informován/a přímo na obrazovce, v jejímž rámci je Vám sdělen výsledek vyhodnocení Vaší úvěrové žádosti).


­

XIV. SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse.

Tip: Nevíte, kde texty právních předpisů hledat?
Ty české najdete zde: www.zakonyprolidi.cz, evropské pak na webu http://eur-lex.europa.eu.1

  • AML zákon - Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
  • CRR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

  • CRS - Common Reporting Standard

  • Daňový řád - Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Exekuční řád - Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů

  • FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act (č. 72/2014 Sbírky mezinárodních smluv - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act)

  • GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

  • Insolvenční zákon - Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů

  • Nařízení o informacích o plátci - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006

  • Občanský soudní řád - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  • Obezřetnostní vyhláška ČNB - Vyhláška ČNB č. 163/2014 Sb. ze dne 30. července 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

  • Privacy Shield - Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí

  • Trestní řád - Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhláška o krytí HZL - Vyhláška ČNB č. 164/2014 Sb. ze dne 30. července 2014 o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

  • Zákon o bankách - Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o centrální evidenci účtů - Zákon č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o ČNB - Zákon č. 6/1993 Sb. České národní rady o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o daních z příjmů - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o dluhopisech - Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o finančním arbitrovi - Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o mezinárodní spolupráci - Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o některých službách informační společnosti - Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o ochraně spotřebitele - Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o ochraně utajovaných informací - Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o ochraně utajovaných skutečností - Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o platebním styku - Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o politických stranách - Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o provádění mezinárodních sankcí - Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o sociálním zabezpečení - Zákon České národní Rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o spotřebitelském úvěru - Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o stavebním spoření - Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o Úřadu práce - Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o zpracování osobních údajů - Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

  • Zákon o zpravodajských službách - Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

1 Wüstenrot nepřejímá jakoukoli odpovědnost za obsah či vady obsahu zveřejněného provozovateli těchto internetových stránek.


­

XV. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 • Informační memorandum - klienti (od 14.4.2020)
  .PDF 924 kB
  14.4.2020
  Stáhnout
 • Informační memorandum - klienti (od 19.6.2019)
  .PDF 619 kB
  19.6.2019
  Stáhnout
 • Informační memorandum - klienti (od 6.6.2019)
  .PDF 606 kB
  7.6.2019
  Stáhnout
 • Informační memorandum - klienti (od 20.5.2019)
  .PDF 605 kB
  20.5.2019
  Stáhnout
 • Informační memorandum - klienti (od 28.3.2019)
  .PDF 605 kB
  28.3.2019
  Stáhnout
 • Informační memorandum - klienti (od 25.10.2018 do 27.3.2019)
  .PDF 603 kB
  25.10.2018
  Stáhnout
 • Informační memorandum - klienti (od 25.5.2018 do 24.10.2018)
  .PDF 595 kB
  24.5.2018
  Stáhnout
 • Informační memorandum - klienti (do 24.5.2018)
  .PDF 574 kB
  24.1.2018
  Stáhnout