Informace o zpracování osobních údajů - smluvní partner

Pro koho je tato informace určena

V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti připravila finanční skupina Wüstenrot informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé kategorie subjektů údajů zvlášť.
Tato informace je určena pro potenciální / stávající / bývalé smluvní partnery společností finanční skupiny Wüstenrot – fyzické osoby v rámci dodavatelských nebo obchodněprávních vztahů, resp. přiměřeně pro jejich zástupce (členy statutárních orgánů, zodpovědné zaměstnance, fyzické osoby – členové distribuční sítě našich externích obchodních partnerů) v případě, že se jedná o právnické osoby.
Pro větší přehlednost textu je v rámci této informace dále pro výše uvedené fyzické osoby používán výraz „smluvní partner“.
Pokud patříte do jiné kategorie subjektů údajů, prosím navštivte naše webové stránky, kde najdete další Informace o zpracování osobních údajů.


­

­

I. FINANČNÍ SKUPINA WÜSTENROT V ČESKÉ REPUBLICE

­
­
­
­
­
 • Finanční skupina Wüstenrot je tvořena:

  a) společností Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 471 15 289, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714 („WSS“), a

  b) společností Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 267 47 154, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8055 („WHB“),

  (WHB a WSS dále společně také jen jako „Wüstenrot“).

 • Správcem Vašich osobních údajů je vždy ta společnost finanční skupiny Wüstenrot, se kterou smluvní partner uzavřel smluvní vztah.

 • Můžete se na nás obrátit:

  Písemně

  Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. nebo Wüstenrot hypoteční banka a.s. (podle toho, která ze společností je správcem Vašich osobních údajů)
  Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

  prosím, uveďte na obálku poznámku „osobní údaje“

  E-mailem osobniudaje@wuestenrot.cz
­

II. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti skupiny Wüstenrot jmenovaly skupinového pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Ing. Vít Lidinský Ph.D.
 • adresa: Wüstenrot, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4
 • e-mail: poverenec@wuestenrot.cz

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů Wüstenrot nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.


­

III. KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE O MNĚ WÜSTENROT ZPRACOVÁVÁ?

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, tituly, IČO, DIČ

  Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa sídla podnikání, korespondenční adresa, číslo bankovního účtu

  Životopis – údaje týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, dovedností (pokud je součástí přihlášky do výběrového řízení)

  Informace, které se dobrovolně rozhodnete sdílet s Wüstenrot - rozsah této množiny osobních údajů bude velmi individuální, neboť závisí na tom, které osobní údaje se rozhodnete Wüstenrot sdělit (Příklad: společnosti Wüstenrot nevyžadují od zájemců o spolupráci fotografii. Nelze však vyloučit, že někteří zájemci o spolupráci fotografii svou nebo členů svého týmu společnostem Wüstenrot zašlou jako např. součást prezentace řešitelského týmu.)

 • Kromě výše uvedených údajů jde o následující údaje:

  Identifikační údaje – rodné příjmení, předchozí příjmení, datum narození, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, číslo OP, rodné číslo

  Kontaktní údaje – adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa

  Údaje o výkonnosti a případných disciplinárních řízeních – údaje týkající se množství a kvality sjednaných obchodních případů, údaje týkající se případných klientských stížností nebo naopak pochval, údaje týkající se případného jednání v rozporu s pravidly Wüstenrot/právními předpisy

  Výpisy z rejstříku trestů

  Údaje o absolvovaných školeních

  Fotografie – v případě, že nám k jejich zpracování dáte souhlas

  Údaje vzešlé z náborového procesu – výsledky, poznámky a poznatky z osobních či telefonických rozhovorů s Vámi

­

IV. PROČ WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

 • Společnosti Wüstenrot mohou Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k postavení společností Wüstenrot jako finančních institucí, resp. vzhledem k fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

  • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost
  • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
  • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“)
  • na základě Vašeho souhlasu

  Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že Wüstenrot nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ. Účely, pro které Wüstenrot osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: plnění smlouvy, obsluha obchodní sítě, řízení rizik a zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností Wüstenrotu jako banky, resp. zprostředkovatele finančních produktů, vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.

 • Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu navázali smluvní vztah, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy s Wüstenrot.

  V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro účely definované v daném souhlasu vždy zcela na Vaší úvaze. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 • Wüstenrot zpracovává osobní údaje, které:

  • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila Wüstenrot;
  • vznikají v rámci trvání smluvního vztahu s Wüstenrot;
  • získá od třetích osob oprávněných s těmito údaji nakládat a předat je Wüstenrot při splnění určitých podmínek (např. od Vašeho zaměstnavatele, který Vaše jméno, příjmení, pracovní telefonní číslo a e-mailovou adresu uvede ve smlouvě, neboť jste kontaktní osobou pro řešení otázek spojených s danou smlouvou).
­

V. ZA JAKÝMI ÚČELY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ RELEVANTNÍ OBECNĚ PRO VŠECHNY SMLUVNÍ, RESP. OBCHODNÍ PARTNERY

 • Bližší popis:

  Naše dodavatele si pečlivě vybíráme a ve většině případů vyhlašujeme výběrová řízení, ve kterém posuzujeme zkušenosti, složení řešitelského týmu, cenovou nabídku, kvalitu a vhodnost navrhovaného řešení pro Wüstenrot atd.
  Aktivně vyhledáváme nové členy obchodní sítě Wüstenrot. U našich budoucích partnerů potřebujeme vyhodnotit, zda mají vzdělání, zkušenosti, dovednosti a osobnostní předpoklady potřebné pro obsazovanou pozici.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Řádná identifikace smluvních stran je nezbytnou náležitostí jakékoli smlouvy. Další rozsah osobních údajů, které budou ve smlouvě uvedeny, pak záleží na tom, o jakou smlouvu se jedná. Smlouva s obchodními zástupci typicky obsahuje více osobních údajů než běžná dodavatelská smlouva, ve které jsou identifikováni zástupci dodavatele – právnické osoby a kontaktní osoby v souvislosti s danou smlouvou. Během trvání smlouvy může vyvstat potřeba její úpravy, ať už na základě naší vzájemné domluvy nebo v souvislosti s novými legislativními požadavky.

  Právní základ:

  • Provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • Bližší popis:

  Během trvání našeho smluvního vztahu spolu potřebujeme komunikovat, aby byla zajištěna vzájemná spokojenost a hladký průběh plnění smlouvy.
   V souvislosti s námi emitovanými dluhopisy jsme povinni vést seznam jejich držitelů.

  Právní základ:

  • Plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli
  • Plnění právní povinnosti
   • Zákon o dluhopisech
 • Bližší popis:

  I banky musí vést účetnictví a platit daně. Osobní údaje tedy v nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • Zákon o bankách
  • Zákon o účetnictví
  • Zákon o daních z příjmů
 • Bližší popis:

  Banky jsou povinny řídit rizika související s jejich činností, tedy potenciální rizika identifikovat, předcházet jim, omezovat je a přijímat příslušná opatření proti takovým rizikům. Mezi tato rizika patří zejména úvěrové riziko, riziko protistrany, tržní riziko, riziko likvidity, operační rizika (např. rizika spojená se správou informací v rámci společnosti, právní rizika, rizika související se souladem s právními předpisy, rizika selhání systémů a komunikačních sítí, rizika související s outsourcingem, riziko podvodů ze strany spolupracovníků, dodavatelů nebo klientů banky, či rizika spojená s neetickým jednáním).

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • Zákon o bankách
  • Obezřetnostní vyhláška
  • CRR
 • Bližší popis:

  Bohužel, někdy se může stát, že se nám nepodaří najít společnou řeč. Pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu nebo příslušnému orgánu dohledu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i osobní údaje. Osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Banky jsou povinny provádět kontinuálně vnitřní audit nastavení a funkčnosti svých vnitřních procesů. Vnitřní audit je prováděn zaměstnanci Wüstenrot. Interní auditoři mohou mít při výkonu své činnosti přístup k osobním údajům.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • Zákon o bankách
  • Obezřetnostní vyhláška
  • CRR
 • Bližší popis:

  Banky musí mít zavedena dostatečná opatření za účelem zajištění bezpečnosti majetku našeho a našich klientů, ochrany dat, stability našich systémů a našich služeb a to i v případech, kdy některé z našich činností outsourcujeme. Za tímto účelem přijímáme různá bezpečnostní opatření, v jejichž rámci mohou být zpracovávány osobní údaje; např. kontaktní seznam našich dodavatelů atd.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  V některých případech není možné nový software, aplikace a procesy či jejich změny zavést bez využití osobních údajů. Vždy tak činíme pouze v nezbytně nutném rozsahu.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Společnosti skupiny Wüstenrot jsou bankami a jako takové jsou povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je mj. kontaktním místem pro subjekty osobních údajů a v rámci výkonu své funkce mu přísluší také monitorování souladu společností skupiny Wüstenrot s legislativou ochrany osobních údajů.
  Rovněž jsme povinni zpracovávat osobní údaje v souvislosti se žádostí o výkon práv dle GDPR, kterou případně subjekt údajů podá.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • GDPR
 • Bližší popis:

  Na činnost bank a obecně na celý finanční sektor v České republice dohlíží Česká národní banka, které jsme na základě platné legislativy povinni poskytovat hlášení, výkazy a statistiky v rozsahu stanoveném mj. jejími vyhláškami. V některých případech můžeme být povinni spolupracovat i s dalšími dohledovými orgány při výkonu jejich činnosti (např. Úřad pro ochranu osobních údajů nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).
   
  Obchodní zástupci Wüstenrot – vázaní zástupci a podřízení pojišťovací zprostředkovatelé musí být Wüstenrotem nahlášeni České národní bance.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • Zákon o ČNB
  • Zákon o zpracování osobních údajů
  • Zákon o ochraně hospodářské soutěže
  • Zákon o auditorech
  • Zákon o spotřebitelském úvěru
  • Zákon o distribuci pojištění a zajištění
  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ RELEVANTNÍ SPECIFICKY PRO OBCHODNÍ ZÁSTUPCE WÜSTENROT

 • Bližší popis:

  Některé údaje o Vás můžeme být povinni sdělit Finančnímu analytickému úřadu v případě, že budeme mít podezření na nelegální jednání (praní špinavých peněz, financování terorismu, majetek podléhající mezinárodním sankcím).

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • AML zákon
  • Zákon o provádění mezinárodních sankcí
 • Bližší popis:

  Potřebujeme vést evidenci našich obchodních zástupců a vyhodnocovat jejich činnost, abychom byli schopni naši obchodní síť efektivně řídit a poskytovat našim obchodním zástupcům také potřebnou uživatelskou podporu.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
  • Vámi udělený souhlas (pro zveřejnění portrétní fotografie na webu www.wuestenrot.cz v souvislosti s prezentací obchodní sítě WSS)
 • Bližší popis:

  Na základě smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, Vám náleží provize za realizované obchodní případy. Staráme se o to, aby Vám každý měsíc na účet dorazila Vaše odměna ve výši, která Vám náleží. V případě, že z nějakého důvodu bude existovat vykonatelné rozhodnutí přikázání jiné peněžité pohledávky (např. z důvodu exekuce na Váš majetek), budeme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat, abychom takovému rozhodnutí vyhověli.

  Právní základ:

  • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a
  • Plnění právní povinnosti
   • Občanský soudní řád
 • Bližší popis:

  WSS podporuje osobnostní a kvalifikační rozvoj členů své obchodní sítě mj. tím, že jim umožňuje účastnit se pestré škály školení a kurzů. V některých případech může být absolvování školení či kurzu dokonce zákonným požadavkem.

  Právní základ:

  • Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů
  • Plnění právní povinnosti
   • Zákon o spotřebitelském úvěru
   • Zákon o distribuci pojištění a zajištění
   • GDPR
 • Bližší popis:

  Banky jsou při výkonu své činnosti povinny postupovat obezřetně, aby nedošlo k ohrožení jejich bezpečnosti a stability. Bohužel nelze vyloučit, že takového jednání by se vůči nám mohli dopustit i naši obchodní zástupci.

  Právní základ:

  Plnění právní povinnosti

  • Zákon o bankách
  • AML zákon
  • Obezřetnostní vyhláška
  • Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • Bližší popis:

  Naši klienti mohou mít během trvání jejich smluvního vztahu s námi otázky, komentáře nebo připomínky týkající se zejména zprostředkování jejich produktu. V takových případech může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Banky jsou ze zákona povinny se chovat obezřetně. Nadto naše představenstva jsou povinna hospodařit s péčí řádného hospodáře. Jenom tužka a papír na evidenci přiděleného majetku (notebooky, mobily, služební auta atd.) nestačí a tyto údaje v případě, že Vám nějaký majetek svěřen byl, vedeme ve strukturované elektronické databázi.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Všem obchodním zástupcům interní obchodní sítě Wüstenrot je zřízena e-mailová adresa na doméně @obchod.wuestenrot.cz. Tyto e-mailové schránky jsou určeny pouze k vyřizování komunikace související s výkonem činnosti pro Wüstenrot. Obchodní zástupci tyto e-mailové schránky nesmí využívat pro soukromé účely.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Pokud se rozhodnete udělit nám k tomu souhlas, můžeme o Vás zpracovávat i některé další osobní údaje za účelem nepřímého marketingu, tedy budování značky Wüstenrot jako atraktivního partnera, resp. jako společnosti podporující dobročinné účely. Jde zejména o:

  • fotografie z podnikových akcí a CSR aktivit;
  • údaje o Vašich sportovních výkonech v rámci CSR aktivit.

  Právní základ:

  • Vámi udělený souhlas
 • Bližší popis:

  V rámci této činnosti zkoumáme za pomoci monitoringu spokojenosti klientů (externích i interních) zda naši obchodní zástupci, dodržují schválené postupy a metody a snažíme se je na základě zpětné vazby vylepšovat.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
 • Bližší popis:

  Při vytváření analytických modelů můžeme použít osobní údaje našich obchodních zástupců, výsledkem tohoto procesu jsou však údaje v anonymizované či souhrnné podobě. Cílem je pomocí statistiky předvídat potřeby klientů a reagovat na ně těmi správnými produkty a službami včetně adekvátního rozložení obchodní sítě.

  Právní základ:

  • Oprávněný zájem
­

VI. JAKÝMI ZPŮSOBY WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Za účelem ochrany dat je jasně definován tzv. systém řízení informační bezpečnosti a související organizačně technické zabezpečení ochrany, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem i interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.


­

VII. KTERÁ PRÁVA MOHU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ U WÜSTENROT UPLATNIT?

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost osobních údajů.

Výkon těchto práv je bezplatný. V případě, že by Vaše žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že by se opakovaly, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Lhůta pro vyřízení Vaší žádosti je 1 měsíc. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Využití možnosti prodloužit lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti jsme povinni Vám oznámit a řádně odůvodnit.

Právo na přístup – informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, komu je předáváme atd., najdete v tomto informačním memorandu. Pokud uplatníte právo na přístup, poskytneme Vám individualizovaný přehled osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme nepřesné údaje, máte právo žádat jejich opravu.

Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme kvůli:

  (i) plnění naší právní povinnosti,
  (ii) plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, 
  (iii) určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, či
  (iv) pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely,

nemůžeme vymazat, i když o to požádáte.

Právo na omezení zpracování – při výkonu tohoto práva dochází k dočasnému omezení zpracování dotčených osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme v následujících případech:

(i) popíráte přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda správné jsou či nikoli,
(ii) pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy místo výmazu těchto údajů budete žádat omezení jejich zpracování,
(iii) pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
(iv) pokud byste vznesl/a  námitku proti zpracování osobních údajů. Po dobu vyhodnocení oprávněnosti vznešené námitky jsme povinni zpracování předmětných osobních údajů omezit.

Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem (viz výše), můžete z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace podat námitku proti takovému zpracování.

V takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále pro daný účel zpracovávat, ledaže bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud je právním základem zpracování Vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Poskytneme Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytnul/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Společnosti skupiny Wüstenrot nepřijímají osobní údaje od jiných správců osobních údajů, které byste si k nimi chtěl/a nechat přenést.

Právo na odvolání souhlasu - Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu - můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit?
Obraťte se na nás prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.


­

VIII. JAK DLOUHO WÜSTENROT MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Vaše osobní údaje zpracováváme zásadně po dobu trvání smluvního vztahu s Wüstenrot. Po skončení našeho smluvního vztahu jsou dále uchovávány pouze ty dokumenty, resp. osobní údaje, pro jejichž uchování nám svědčí oprávněný zájem (případná obrana našich zájmů v případě sporu), a to po dobu 4 let od skončení smluvního vztahu s Wüstenrot a/nebo ty dokumenty, resp. osobní údaje, které jsme povinni uchovávat na základě relevantních právních předpisů.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.


­

IX. KOMU DALŠÍMU UMOŽŇUJE WÜSTENROT PŘÍSTUP K MÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Společnosti Wüstenrot Vaše osobní údaje zásadně nesdílejí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které finanční skupina Wüstenrot spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

­
 • Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele nebo správce osobních údajů.

  Jak je uvedeno výše, WSS a WHB společně tvoří finanční skupinu Wüstenrot a za účelem co největšího využití synergického efektu spolu dne 29. února 2016 uzavřely smlouvu o outsourcingu („Smlouva o outsourcingu“), na jejímž základě některé činnosti, které by jinak vykonávala nebo mohla vykonávat jedna z nich, jsou vykonávány prostřednictvím druhé ze společností Wüstenrot a naopak. Společnosti Wüstenrot jsou tedy sobě navzájem ohledně některých činností dodavateli a zpracovateli osobních údajů.

  Dále jsou našimi dodavateli zejména:

  • Poskytovatelé IT služeb
  • Advokátní kanceláře
  • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
  • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
  • Subjekty poskytující poradenské služby
  • Subjekty poskytující vzdělávací a školicí služby
  • Subjekty poskytující konferenční služby a ubytování
  • Externí auditor
 • Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, insolvenční správci) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí.

 • Údaje o smluvních partnerech Wüstenrot zásadně nezveřejňujeme, ledaže:
    a) jsme k tomu povinni na základě právních předpisů; nebo
    b) k tomu máme Váš souhlas.

 • Pro účely Řízení rizik a Kontrola a prevence podvodného jednání (detailněji viz výše) využíváme rovněž systém CRIBIS, který je datovým zdrojem obsahujícím údaje o podnikatelských subjektech a fyzických osobách z České a Slovenské republiky. Systém provozuje společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., IČO: 262 12 242, která je v souvislosti s některými poskytovanými službami správcem osobních údajů a v souvislosti s jinými poskytovanými službami zpracovatelem osobních údajů. Detailní informace najdete na https://www.mcribis.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

­

X. JSOU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY V ZAHRANIČÍ?

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov/welcome.


­

XI. SEZNAM RELEVANTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás čtivější a přehlednější, rozhodli jsme se v textu používat zkratky právních předpisů. Níže najdete názvy těchto právních předpisů v celé jejich kráse.

Tip: Nevíte, kde texty právních předpisů hledat? Ty české najdete zde: www.zakonyprolidi.cz, evropské pak na webu http://eur-lex.europa.eu.1

  • AML zákon - Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
  • CRR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

  • GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

  • Občanský soudní řád - Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Obezřetnostní vyhláška ČNB - Vyhláška ČNB č. 163/2014 Sb. ze dne 30. července 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

  • Privacy Shield - Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí

  • Zákon o auditorech - Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o bankách - Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o ČNB - Zákon č. 6/1993 Sb. České národní rady o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o daních z příjmů - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o dluhopisech - Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o distribuci pojištění a zajištění - Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

  • Zákon o provádění mezinárodních sankcí - Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o spotřebitelském úvěru - Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon o zpracování osobních údajů - Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

1 Wüstenrot nepřejímá jakoukoli odpovědnost za obsah či vady obsahu zveřejněného provozovateli těchto internetových stránek.

­
­
­

XII. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 • Informační memorandum - smluvní partneři (od 6.6.2019)
  .PDF 536 kB
  7.6.2019
  Stáhnout
 • Informační memorandum - smluvní partneři (do 5.6.2019)
  .PDF 531 kB
  Stáhnout