Odklad splátek pro klienty, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v souvislosti s pandemií COVID - 19

­
­

Nejčastější otázky a odpovědi

  • Odklad splátek je určen pro všechny klienty z řad spotřebitelů - fyzických osob (zaměstnanci, OSVČ) a pro právnické osoby – obchodní společnosti a bytová družstva, kteří nám svůj zájem o odklad oznámí, a kteří nebyli ke dni 26. března 2020 v prodlení se splácením svého úvěru delším než 30 dnů.
  • Odklad splátek nemohou využít společenství vlastníků jednotek (SVJ).
 • Klient oznámí svůj záměr využít odkladu splátek přes webový formulář: 

  • fyzické osob;
  • právnické osoby.
  • Využití odkladu splátek může bance oznámit hlavní dlužník i spoludlužníci, pokud jsou v úvěrové smlouvě takto označeni, a jsou v úvěrovém vztahu zavázáni společně a nerozdílně.
  • Odkladem splátek rozumíme, že klient, v případě fyzické osoby, po zvolenou dobu odkladu neplatí ani jistinu, ani úroky. U překlenovacího úvěru neplatí ani úroky, ani dospořování. Výjimku tvoří případ, kdy má klient k úvěru sjednáno skupinové úvěrové pojištění; platby za účast na pojištění je nutné hradit dále.
  • V případě právnické osoby klient po zvolenou dobu odkladu neplatí platby jistiny úvěru. Úroky a příslušné poplatky spojené s úvěrem a případnou účast na pojištění je však takový klient povinen hradit.
  • O dobu odkladu splátek se jak u fyzických, tak i právnických osob posouvá také datum fixace úrokové sazby a odpovídajícím způsobem také celková splatnost úvěru.
  • Klient si může zvolit, zda má zájem o odklad splátek do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020. Tuto volbu provede klient ve webovém formuláři.
  • Splátky odkládáme v souladu se zákonem, buď do 31. 7. 2020, nebo do 31. 10. 2020. Jiné, individuální, nastavení není v tuto chvíli možné.
  • Odklad splátek (tzv. ochranná doba) začíná platit až v měsíci následujícím po doručení Vašeho oznámení o využití ochranné doby.
  • Je nutné uhradit ještě měsíční splátku Vašeho úvěru za měsíc, ve kterém jste nám oznámili Váš záměr využít odkladu. (Tedy jinými slovy: pokud jste o odklad požádali v dubnu, odklad začíná běžet až od května a za měsíc duben musíte splátku ještě uhradit).
  • Ano, o dobu odkladu (ochranné lhůty) se posouvá i datum fixace úrokové sazby a odpovídajícím způsobem i celková splatnost úvěru. Informace o nové fixaci úrokové sazby, splatnosti a přidělení naleznete v zaslaném potvrzení s informací o výši splátek, jejich počtu a četnosti a celkovou částku k zaplacení po odkladu, případné i další informace související se specifiky Vašeho úvěru.
 • Odklad se může týkat všech úvěrových produktů, které finanční skupina Wüstenrot poskytuje, a které byly sjednané s účinností do 26. března 2020. Jedná se primárně o:

  • hypoteční úvěry;
  • řádné úvěry ze stavebního spoření;
  • překlenovací úvěry. 
  • Odložené splátky začne klient hradit hned po skončení ochranné doby, což má za následek příslušný posun konečné splatnosti úvěru, resp. přidělení cílové částky o zvolenou délku ochranné doby.
  • Klient – fyzická osoba během zvoleného odkladu splátek neplatí nic (tedy ani jistinu, ani úroky/dospořování, ani poplatky související s úvěrem). Úročení úvěru bude během odkladu pokračovat a tyto (odložené) úroky budou splatné až v závěru životnosti úvěru formou dodatečných (měsíčních) splátek. Klient tedy nebude reportován do úvěrových registrů s negativním příznakem. Upozorňujeme, že pokud klient má k úvěru sjednáno i skupinové úvěrové pojištění, je nutné účast na tomto pojištění platit i po dobu odkladu splátek.
  • Klienti z řad právnických osob platí úroky po dobu odkladu a také i poplatky s úvěrem související.
  • U hypotečního úvěru se tím posouvá jak doba jeho splatnosti, tak doba jeho fixace.
  • U překlenovacích úvěrů dojde k posunu přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření.
  • V rámci řádného úvěru ze stavebního spoření dojde k prodloužení doby splatnosti.
  • O přijetí oznámení bude klient informován obratem formou automatické e-mailové zprávy, přičemž následně nejpozději do 30 dní od odeslání tohoto oznámení klientovi zašleme formou e-mailu informace o výši splátek, jejich počtu a četnosti a celkovou částku k zaplacení po odkladu, případné i další informace související se specifiky Vašeho úvěru.  
  • O odklad splátek dodatečně požádat nelze. Odklad začíná platit až v měsíci následujícím po doručení Vašeho oznámení o využití ochranné doby splátek. Pokud nebylo mezi námi ujednáno jinak, trvá povinnost hradit až do doby účinnosti ochranné doby.
  • Klient pouze vyplní webový formulář a nedokládá žádné dokumenty.
  • Banka si může dodatečně vyžádat údaje nezbytné k identifikace klienta. 
  • Do bankovního registru klientských informací CBCB (BRKI) je klient reportován vždy, v tomto případě však se speciálním příznakem, že se jedná o odklad splátek, který nebude mít negativní vliv na budoucí posuzování klienta.
  • Do registru dlužníků (SOLUS) klient reportován nebude.
  • Dohody o odkladu splátek uzavřené mimo režim přijatého zákona pozbývají počátkem běhu ochranné doby účinnosti; pokud nám tedy oznámíte Vás záměr o využití ochranné doby a současně mezi námi došlo k uzavření takové dohody, je tato dohoda platná pro splátku před Vámi podanou novou žádostí o odklad na základě přijatého zákona (která je Vám odložena a nemusíte ji hradit), přičemž následně s počátkem ochranné doby dle zákona již dohoda přestává platit a Vy dále splácíte po ukončení ochranné doby (způsobem uvedeným v potvrzením o přijetí Vašeho oznámení).